Hello Andrzej!

O co chodzi w zabawie zwanej tuningiem? O budowanie kolejnych zadziwiających projektów? Na pewno. O odskocznię od szarej codzienności i miłe spędzanie czasu? Zdecydowanie. O budowanie zgranej społeczności i nowych przyjaźni? To przede wszystkim!

What about the fun called tuning? For building more amazing projects? For sure. For a break from everyday life and have a good time? Definitely. For building a harmonious community and new friendships? Primarily!

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

Jednym z moich ulubionych słów ze sceny tuningowej jest nieśmiertelne wręcz ‘kolesiostwo’. Nie jestem w stanie policzyć ile razy zetknąłem się z nim w ciągu ostatnich kilku lat, ale na pewno są to setki. Zdaniem niektórych najwyraźniej nie wypada mieć znajomych i przyjaciół z dobrymi autami, co wydaje się być dziwne w tak zintegrowanej i mimo wszystko stosunkowo niewielkiej społeczności. Oczywiście problem jest bardziej złożony, często chodzi na przykład o wręczanie nagród osobom, które się osobiście dobrze zna (a co jeśli zna się na krajowej scenie niemal wszystkich?). My jednak przyjaciół mamy i to nie tylko w Polsce. Jednym z nich jest na pewno dobrze Ci znany (dzięki VOLXZONE oczywiście) Andreas Pfeffer z gepfeffert.com. Popularny Andy idzie na rekord- jak dotąd to właśnie jemu przypada największa liczba opisanych samochodów na naszych łamach. Bynajmniej nam to nie przeszkadza, przynajmniej dopóki buduje tak dobre projekty, jak ten prezentowany dzisiaj.

One of my favorite words from the tuning scene is the immortal “cronyism”. I can’t count how many times I’ve come across it in the last few years, but definitely hundreds. According to some, it is clearly inappropriate to have friends and acquaintances with good cars, which seems strange in such an integrated and yet relatively small community. Of course, the problem is more complex, often it is about, for example, giving awards to people who know each other well (what if you know almost everyone on the national stage?). We, however, have friends and not only in Poland. One of them is definitely well known to you (thanks to VOLXZONE of course) Andreas Pfeffer from gepfeffert.com. The popular Andy goes to record – so far he has the largest number of cars described in our magazine. This does not bother us at least, as long as he builds such good projects as the one presented today.

Ta historia zaczęła się w 2015 roku, kiedy podczas Wörthersee zaprosiliśmy Andy’ego i jego carbonowego Golfa Mk7 GTI na sesję zdjęciową. Pomimo pewnych zawirowań, jakie miały miejsce w trakcie realizacji materiału, finalnie najbardziej szalony w tamtym czasie projekt w Europie trafił do jednego z ostatnich e-VOLXZONE. Jako że Andy nigdy nie spoczywa na laurach, a pokazywanie nowych pomysłów na auta jest szalenie ważne z uwagi na jego biznes, od tamtej pory regularnie mamy okazje do spotkań przy okazji kolejnych sesji. Prezentowane na zdjęciach A6 to już siódme auto ze stajni Gepfeffert, które trafiło na nasze łamy. Toż to istny festiwal kolesiostwa!

This story began in 2015, when during Wörthersee we invited Andy and his carbon Golf Mk7 GTI for a photoshoot. Despite some turbulence that took place during the implementation of the material, finally the craziest project in Europe at that time went to one of the last e-VOLXZONE. Since Andy never rests on his laurels, and showing new ideas for cars is extremely important because of his business, since then we have regularly had the opportunity to meet on subsequent sessions. The A6 presented in the pictures is already the seventh car from the Gepfeffert stable, which hit our columns. That’s a real crony festival!

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

Żarty żartami, ale czas poważnie podejść do sprawy. W końcu najnowszej generacji Audi A6 (C8) to samochód dostojny i słabo kojarzący się ze śmieszkowaniem. W ten sam sposób podszedł do niego Andy. Można powiedzieć, że ten wóz to swoisty wyjątek w jego imponującej kolekcji, no może jeśli nie liczyć opisywanego na początku roku szarego Mk1. Dlaczego? Ponieważ w tym projekcie nie znajdziemy krzykliwego oklejenia, morza carbonowych dodatków (czy wręcz całej karoserii, jak w przypadku wspomnianego Mk7 i Audi RS6), albo mocno zmodyfikowanego wnętrza. Obecny projekt Andreasa to samochód, który wyróżnia się na zlocie, a przy tym doskonale sprawdzi się na biznesowym spotkaniu. Sprawdźmy więc co trzeba zrobić, by znaleźć taki złoty środek.

Jokes as jokes, but it’s time to take this matter seriously. After all, the latest generation of the Audi A6 (C8) is a dignified car and hardly associated with joking. Andy approached it the same way. You can say that this car is a kind of exception in his impressive collection, well, except for the gray Mk1 described at the beginning of the year. Why? Because in this project we will not find flashy wrapping, a sea of carbon accessories (or even the whole body, as in the case of the mentioned Mk7 and Audi RS6), or a heavily modified interior. Andreas’ current project is a car that stands out at the events, and at the same time is great for a business meeting. Let’s check what needs to be done to find such a car.

Okazuje się, że do szczęścia potrzeba bardzo niewiele. Oczywiście najistotniejszy element całości stanowi odpowiednio dobrane zawieszenie. Tu nie było innej ścieżki do obrania – KW w tak zwanym trzecim wariancie, który pozwala na regulację nie tylko wysokości, ale i siły odbicia oraz dobicia. Andy słynie ze swojej miłości do statycznych zawieszeń, którą traktuje dosłownie jako filozofię życia. By móc posadzić Audi na samej ziemi bez konieczności uciekania się do montażu Airride (przecież powietrze sprawdza się jedynie w balonach, prawda Andy?), a jednocześnie pozostać w zgodzie z regulacjami TÜV, niezbędne okazało się skorzystanie z dobrodziejstw systemu HLS4-Drop-Kit, który odpowiada za możliwość drobnej korekty wysokości dzięki hydraulice. Można by rzec: ‘tylko tyle i aż tyle’. „To nie tylko pierwsze na świecie nowe A6 na gwincie, ale i pierwsze obniżone w ogóle. Była to kluczowa modyfikacja, którą wykonałem od razu po zakupie bazy we wrześniu 2018 roku”- wyjaśnia z dumą Andy. W obecnych realiach przy okazji prac nad zawieszeniem nie wypada nie zadbać o układ hamulcowy, nawet jeśli brakuje zmian pod maską. Tu swoje miejsce znalazł zacnych rozmiarów zestaw z Audi SQ7 z polakierowanymi na żółto zaciskami.

It turns out that you don’t need much to be happy. Of course, the most important element of the whole is a properly selected suspension. There was no other path to take here – KW in the so-called third variant, which allows you to adjust not only the height, but also the damping strenght. Andy is famous for his love of static suspensions, which he literally treats as a philosophy of life. To be able to seat Audi on the ground without having to do airride (after all, air works only in balloons, right Andy?), And at the same time comply with TÜV regulations, it was necessary to take advantage of the benefits of the HLS4-Drop-Kit system, which is responsible for the possibility of minor height correction thanks to the hydraulics. One could say: ‘only so much and so much’. “This is not only the world’s first new A6 on the coilovers, but also the first lowered at all. It was a key modification that I made immediately after purchasing the base in September 2018”- explains Andy proudly. In the current reality, when working on the suspension, it is not proper not to take care of the braking system, even if there are no changes under the hood. Here, a good-sized Audi SQ7 set with yellow painted calipers found its place.

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

W pierwszej fazie budowy w nadkolach A6 pojawiły się obręcze OZ o wymiarach 9,5×22”, a w listopadzie 2019 nadwozie zostało oklejone czarną matową folią, głównie w celu ochrony lakieru przed zimową aurą. Felgi ustąpiły miejsca fabrycznemu modelowi z SQ7. Trzy miesiące później rozpoczęła się ostatnia faza budowy. Dobrze znana firma SRS-Tec wykonała wówczas pierwszy na kuli ziemskiej zestaw poszerzanych przednich błotników, które pozwoliły na docelowe obniżenie nadwozia, nie przekreślając przy tym możliwości normalnego sterowania autem. W tym samym czasie tylną partię zwieńczył zderzak z topowej na chwilę obecną odmiany S6 (rzecz jasna w komplecie z dopasowanym układem wydechowym), a na koniec całą karoserię Andy okleił czerwoną folią. „Zdecydowałem się na mało krzykliwą kolorystykę, ponieważ moim zdaniem w takiej wersji Audi wygląda bardziej klasycznie i subtelnie. Sądzę, że przynajmniej na razie to koniec mojej historii z krzykliwymi i kolorowymi, czasem wręcz szalonymi okleinami”- wieńczy.

In the first phase of construction, OZ rims with dimensions of 9.5×22” appeared in the wheel arches of A6, and in November 2019 the body was covered with black matte wrap, mainly to protect the paint from winter aura. The rims have given way to the factory ones from SQ7. Three months later, the last construction phase began. At the time, the well-known company SRS-Tec made the first set of widened front fenders on the globe, which allowed the body to be lowered without compromising the ability to control the car normally. At the same time, the rear batch was topped with a bumper from the top S6 version (of course, complete with a matching exhaust system), and finally the whole body of Andy’s car was covered with red wrap. “I decided on less flashy colors, because in my opinion, in this version of Audi it looks more classic and subtle. I think that at least for now this is the end of my story with flashy and colorful, sometimes even crazy paints”- he concludes.

Wisienkę na torcie stanowią rzecz jasna koła. Dwudziestodwucalowe obręcze Vorsteiner V-FF 107 zostały wypolerowane na lustro, dzięki czemu idealnie podkreślają prestiżowy charakter A6. Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że opony to produkt Lexani o wymiarach 235/30. Można powiedzieć, że w przypadku tego auta powiedzenie ‘Koło i gleba i [prawie] nic więcej nie trzeba’ sprawdza się idealnie.

The icing on the cake are, of course, the wheels. Twenty-two-inch Vorsteiner V-FF 107 rims have been polished to a mirror, thanks to which they perfectly emphasize the prestigious character of the A6. It is worth mentioning that the tires are a 235/30 Lexani product. It can be said that in the case of this car, the saying ‘Wheel and coils and [almost] nothing more is needed’ works perfectly.

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

Audi A6 C8 Gepfeffert.com

W ten oto sposób wypełniliśmy wszystkie trzy najważniejsze elementy zabawy z tuningiem: spotkaliśmy się z Andym podczas zlotu w bodajże najbardziej magicznym miejscu na ziemi, porozmawialiśmy na temat zbudowanego przez niego projektu, a na koniec spotkaliśmy się w Velden podczas nocnej imprezy we wspólnym gronie. I o ile zlot w każdej chwili może zakończyć swoją historię, a samochód już zmienił właściciela (w fabrycznym wydaniu), o tyle wspomnienia i przyjaźnie zostaną na zawsze. Tak więc niech żyje kolesiostwo!

P.S. Sprawdź koniecznie jeden z filmów na kanale Gepfeffert na YouTube (link znajdziesz poniżej), na którym Andy popisuje się umiejętnością przedstawienia się po polsku. Andrzej Pieprz to równy gość!

In this way we filled all three of the most important elements of tuning fun: we met with Andy during the event in probably the most magical place on earth, we talked about the project he built, and finally we met in Velden during a night party in a group. And while the event can end its story at any time, and the car has already changed ownership (in the stock version), memories and friendships will stay forever. So let us live the cronyism!

P.S. Be sure to check out one of the videos on the Gepfeffert channel on YouTube (the link can be found below), where Andy shows off the ability to introduce himself in Polish. Andrzej Pieprz is an cool guy!

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY