Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VOLXZONE, e-mail: media@volxzone.com, zwany dalej administratorem danych;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym;

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Pani/Pana dane osobowe będą nie będą przechowywane;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

In accordance with article 13, paragraph 1 and paragraph 2 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, I inform that:

1. The administrator of your personal data is VOLXZONE with the registered office in Tczew, POLAND, e-mail: media@volxzone.com, hereinafter referred to as the data controller;

2. Your personal data will be processed in order to answer the given question in the contact form;

3. Personal data provided by you will not be shared with other recipients;

4. The personal data provided by you will not be transferred to a third person;

5. Your personal data will not be stored;

6. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data;

7. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016;

8. Providing personal data by you is voluntary;

9. Your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.