The Event 2018 – Raceism.com

‘Raceism’ to słowo, które w środowisku tuningowym budzi emocje, a wręcz kontrowersje. Czyli coś, co bardzo lubimy. Dlatego po rocznej absencji sprawdziliśmy, jaką wizję The Event mieli organizatorzy w tym roku.

‘Raceism’ is a word that arouses emotions and even controversy in the tuning environment. So something that we like very much. Therefore, after one year of absence, we checked what kind of vision of The Event the organizers had this year.

The Event 2018 - Raceism.com

To, co w głównej mierze przyciągnęło mnie do świata modyfikowanych aut wszystkie te lata temu, to fakt niespotykanej nigdzie indziej otwartości umysłów uczestników tej zabawy. Tutaj liczy się kreatywność, własne zdanie i gust. W końcu indywidualizacja aut polega właśnie na tym, by zrobić coś według własnego pomysłu, eksperymentować i wcielać w życie własne wizje. Różnorodność styli i mnogość możliwości, jakie daje tuning sprawiają, że dla kogoś, kto spędził w tym środowisku choćby kilka minut, staje się to nie tylko hobby, ale wręcz sposobem na życie. Oczywiście cały ten piękny obrazek ma też pewną wadę: nie każdy potrafi przyjąć krytykę, a z drugiej strony, nie każdy rozumie odmienność drugiej osoby. Tak było, jest i zapewne długo pozostanie, ale są na szczęście tacy, którzy pomimo negatywnego odzewu uparcie dążą do wyznaczonego celu. Dlatego narodzony w Polsce zlot, który ściągnął na siebie uwagę całego świata, ma się obecnie lepiej, niż kiedykolwiek przedtem. To oczywiście zasługa wielu czynników, wśród których najważniejszy stanowi przemyślana strategia w kwestii promocji i nawiązywania nowych kontaktów z wielkimi nazwiskami.

What mainly attracted me to the world of modified cars all these years ago is the fact of the unprecedented openness of the minds of the participants of this game. Creativity, your own opinion and taste count here. After all, individualizing cars is precisely about doing something according to your own ideas, experimenting and implementing your own visions. The variety of styles and the multitude of possibilities offered by tuning mean that for someone who has spent even a few minutes in this environment, it becomes not only a hobby, but also a way of life. Of course, all this beautiful picture has also a flaw: not everyone can accept criticism, and on the other hand, not everyone understands the other person’s dissimilarity. That’s how it was, it is and probably will remain for a long time, but there are those who, despite the negative response, stubbornly strive for a set goal. That is why the Polish-born show, which drew the attention of the whole world, is now better than ever before. This, of course, is due to many factors, among which the most important is a well-thought-out strategy in terms of promotion and establishing new contacts with big names.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

W czasach, gdy w każdy weekend odbywa się tyle zlotów, ile jeszcze kilka lat temu organizowano w ciągu całego sezonu, trudno się wyróżnić czymś naprawdę wyjątkowym. W związku z tym na pewno warto postawić na rozwój i z edycji na edycję dodawać kolejne interesujące elementy, które sprawią, że żaden z uczestników nie znudzi się po dwóch imprezach. I w tym ekipa Raceismu osiągnęła mistrzowski poziom, co roku zaskakując nas kolejnymi atrakcjami i elementami wystroju. Przy tym zadbano o to, by nie zmieniać tego, co już sprawdzone i dobre, więc gości po raz kolejny przywitał Stadion Miejski we Wrocławiu, z jedną małą zmianą: tym razem przestrzeń dla samochodów zagospodarowano wokół całego obiektu, co pozwoliło na wpuszczenie teren imprezy ponad tysiąca samochodów, osiągając tym samym poziom jednej z największych imprez w Europie. Niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że sześć lat temu Raceism narodził się na dachu centrum handlowego, jako kameralne klubowe spotkanie. O tym, że The Event jest też jedną z najistotniejszych pozycji w europejskim kalendarzu, nie trzeba raczej nikomu wspominać.

At a time when there are as many events every weekend as several years ago were organized during the whole season, it is difficult to distinguish something really special. Therefore, it is definitely worth betting on development and adding more interesting elements from the edition to the edition, which will ensure that none of the participants get bored after two events. And in this Raceism team reached the master level, every year surprising us with further attractions and design elements. At the same time, care was taken not to change what has already been checked and good, so the guests once again welcomed the Municipal Stadium in Wrocław, with one small change: this time the space for cars was developed around the entire stadium, which allowed admission of the event area over thousands of cars, thus reaching the level of one of the largest events in Europe. A good result, considering that six years ago Raceism was born on the roof of the shopping center as a small club meeting. About the fact that The Event is also one of the most important items in the European calendar, I do not need to mention anyone.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Pod względem popularności, tegoroczna edycja nie była inna od poprzednich. Duże frekwencja projektów z Polski została pomnożona dzięki autom z Niemiec, Austrii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Rosji, Mołdawii, Litwy- robi wrażenie, prawda? Jeśli dodać do tego partnerów takich jak RAD48, FLGNTLT, Rotiform, Airlift Performance, by wymienić tylko kilka najistotnijeszych, całość prezentuje się jeszcze bardziej światowo.

In terms of popularity, this year’s edition was not different from the previous ones. Large turnout of projects from Poland has been multiplied thanks to automakers from Germany, Austria, the Netherlands, Sweden, Norway, Russia, Moldova and Lithuania – it’s impressive, right? If you add partners such as RAD48, FLGNTLT, Rotiform, Airlift Performance, to name a few of the most important, the whole looks even more global.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Co ważne, The Event nie jest typową statyczną imprezą, jakie w większości znamy. Zorganizowane wspólnie z Next Level zawody driftingowe przyciągnęły prawdziwe tłumy i pokazały, że podobne rozrywki są potrzebne. Swoją drogą, poziom zawodników był niezwykle wysoki, podobnie jak przygotowanie samych aut. Domyślam się jednak, że jako czytelnika VOLXZONE drifting niespecjalnie Cię interesuje, dlatego pomówmy w końcu o wyselekcjonowanych samochodach.

Importantly, The Event is not a typical static event that we mostly know. The drift competition organized together with Next Level attracted real crowds and showed that similar entertainment is needed. By the way, the level of competitors was unusually high, as was the preparation of the cars themselves. My guess is that as a VOLXZONE reader, drifting does not interest you much, so let’s finally talk about selected cars.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Raceism zasłynął nie tylko dzięki doskonałej organizacji i naprawdę dobrej lokalizacji, ale także, a właściwie przede wszystkim, za sprawą astronomicznego wręcz poziomu samochodów. Nissany GT-R, Lamborghini, Mercedesy AMG GTS czy Porsche 911 są tu czymś normalnym, zupełnie jak Volkswagen Golf. Największy podziw wśród zwiedzających i jurorów wzbudziło dobrze znane w środowisku Porsche RWB w barwach Apple, które zostało zwycięzcą tej edycji. Ale jeśli drogie, sportowe samochody nie są w centrum Twoich zainteresowań, nie martw się, Raceism oferuje coś także dla Ciebie, bo oprócz zabawek z najwyższej półki, polska impreza oferuje szeroki wachlarz bardziej przyziemnych aut.

Raceism became famous not only due to its excellent organization and a really good location, but also, and most of all, due to the astronomical level of cars. Nissan GT-R, Lamborghini, Mercedes AMG GTS and Porsche 911 are something normal here, just like Volkswagen Golf. The greatest admiration among visitors and jurors was aroused by well known in the Porsche RWB environment in the colors of Apple, which was the winner of this edition. But if expensive, sports cars are not at the center of your interests, do not worry, Raceism also offers something for you, because in addition to toys from the top shelf, the Polish event offers a wide range of more mundane cars.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Fanów starej szkoły z pewnością ucieszyły samochody takie jak niesamowity Mercedes W111 na obręczach RAD48, niesamowity Fiat 500, czy piękny błękitny Fiat 126p. Jeśli jednak ani drogie zabawki, ani auta driftingowe, ani nawet klasyki nie leżą w kręgu Twoich zainteresowań, na pewno zainteresuje cię, co The Event miał do zaoferowania w grupie VAG. Rzecz jasna tu również można było liczyć na dużą różnorodność. Weźmy za przykład występujące tu dość powszechnie Audi R8, dumnie stojące obok Polo 86c z chromowanymi elementami silnika i nieskazitelnie czystą komorą silnika, albo kilka interesujących Porsche 944, ustawionych ramię w ramię z pastelowym, klasycznym Garbusem. Warto wspomnieć także o Golfie Mk2 1.8T Krzyśka Pigły, który jak zwykle pokazał doskonały poziom, czy kilku kultowych Golfach Mk1.

Fans of the old school certainly enjoyed cars such as the amazing Mercedes W111 on RAD48 rims, the amazing Fiat 500, or the beautiful blue Fiat 126p. However, if neither expensive toys, drifting cars or even classics are in the circle of your interests, you will definitely be interested in what The Event had to offer in the VAG group. Of course, you could also count on a large variety. Take the example of the quite common Audi R8, proudly standing next to the Polo 86c with chrome-plated engine parts and a pristine engine compartment, or some interesting Porsche 944, set side by side with a pastel, classic Beetle. It is also worth mentioning the Krzysiek Pigła Mk2 1.8T Golf, which as usual showed the perfect level, or several iconic Mk1 Golfs.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Wspomniany line-up mówi sam za siebie, ale to, co ma do zaoferowania The Event, to nie tylko auta. Niespotykana aura stadionu w połączeniu z hip-hopową oprawą muzyczną (w tym roku koncert zagrał Białas) i nieziemską sceną, stworzoną z odpowiednio przygotowanych kontenerów, trafiły w gusta większości zlotowiczów. Podobnie jak niebanalne statuetki, które są kolejnym przykładem otwartości umysłów organizatorów.

The mentioned line-up speaks for itself, but what the Event has to offer is not just cars. The unparalleled aura of the stadium combined with hip-hop musical setting (this year the concert was played by Białas) and an unearthly scene, created from suitably prepared containers, found their way to the tastes of the most people. Just like remarkable awards, which are another example of openness of the organizers’ minds.

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

The Event 2018 - Raceism.com

Czym więc The Event zasłużył sobie na miano kontrowersyjnego? Jak powszechnie wiadomo, niektórzy zarzucają imprezie brak klimatu oraz fakt, że to impreza dla bogaczy, którzy z prawdziwą pasją mają niewiele wspólnego. Również fakt, że do finałowego TOP16 kwalifikują się samochody partnerów czy sponsorów, budzi niesmak wielu patrzących na wydarzenie z boku. I rzeczywiście, z pewnego punktu widzenia wszystkie te argumenty przeciw mogą znaleźć swoje odbicie w rzeczywistości, ale w tym miejscu podzielę się własną obserwacją, która jest wypadkową wielu doświadczeń, zebranych przez ponad 10 lat obecności na scenie. Otóż nauczyłem się, że nie wszystko, co dobre, musi w stu procentach trafiać w mój gust i każdy ma prawo do wdrożenia w życie własnej wizji. To właśnie dzięki temu nasza scena jest tak różnorodna, a co za tym idzie, mimo upływu lat wciąż fascynuje czymś nowym i dotąd nieznanym. Myślę więc, że również takie imprezy jak The Event są nam potrzebne, by ten koloryt wprowadzać.

So what the Event deserves to be called controversial? As everyone knows, some accuse the party of lack of climate and the fact that this is an event for the rich who have little in common with the real passion. Also the fact that partners or sponsors cars qualifies to the finals of the TOP16, arouse the disgust of many looking at the event from the side. And indeed, from a certain point of view, all these arguments may find their reflection in reality, but at this point I will share my own observation, which is the result of many experiences collected over 10 years of presence on the stage. Well, I learned that not all good things must hit my taste one hundred percent and everyone has the right to implement their own vision. It is thanks to this that our scene is so diverse, and thus, despite the passage of time, it still fascinates with something new and so far unknown. So I think that we also need events such as The Event to introduce this color.

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY