VWMANIA 2018

W życiu człowieka dwudzieste urodziny nie są żadnym nadzwyczajnym wydarzeniem, to po prostu kolejna zmiana cyferek. Jednak jeśli mowa o dwóch dekadach, podczas których kilka zafascynowanych motoryzacją osób nieustannie tworzy jeden z najważniejszych zlotów w kraju, to już zdecydowanie powód do wyjątkowej celebracji!

In the life of a man, the twentieth birthday is not an extraordinary event, it’s just another change of numbers. However, if we are talking about two decades, during which several people fascinated by motorization are constantly creating one of the most important event in the country, it is definitely a reason for an exceptional celebration!

VWMANIA 2018

Zanim przejdziemy do właściwej relacji z tegorocznej, jubileuszowej edycji VWMANII, warto zastanowić się nad pewnym aspektem, który nieodłącznie wiąże się z obecnie najstarszą i największą imprezą tuningową w Polsce. Każdy, kto zaczynał swoją przygodę z motoryzacją, tuningiem, czy marką z Wolfsburga z pewnością obiecywał sobie, że to hobby na całe życie, a przynajmniej na długie lata, i że nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Ilu spośród tych ludzi rzeczywiście związanych jest ze sceną po dziś dzień? Śmiem twierdzić, że znacznie mniej, niż połowa, a może i to zbyt zachowawcza kalkulacja. Większość z nas z czasem zwyczajnie się nudzi, zmieniają się priorytety i upodobania, cierpimy na chroniczny brak czasu. Zmierzam do tego, że aby rzeczywiście przetrwać w swoich postanowieniach i pasjach dłużej niż kilka chwil, trzeba wykazać się wyjątkowym samozaparciem i prawdziwą, nieskończoną pasją. To cechy, które dotyczą nielicznych, można wręcz powiedzieć, wybranych. Po dwudziestu latach tworzenia tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest VWMANIA, bez cienia wątpliwości możemy przyjąć, że jej organizatorzy to ludzie o wybitnym zaangażowaniu w sprawę.

Before we get to the proper coverage from this year’s jubilee edition of VWMANIA, it is worth considering an aspect that is inherently connected with the oldest and largest tuning event in Poland. Everyone who started his adventure with the motorization, tuning or brand from Wolfsburg certainly promised himself that this is a hobby for life, at least for many years, and that nothing and nobody can change it. How many of these people are actually connected with the stage to this day? I dare say that much less than half, and maybe it is too conservative calculation. Most of us over time simply get bored, our priorities and preferences changes, we suffer a chronic lack of time. I am trying to show that in order to survive in my resolutions and passions for more than a few moments, I need to show exceptional self-denial and true, infinite passion. These are features that concern a few, one can even say, chosen ones. After twenty years of creating such a huge undertaking, which is VWMANIA, without a shadow of a doubt, we can assume that its organizers are people with outstanding involvement in the matter.

VWMANIA 2018

Pamiętam jak dziś swoją pierwszą wizytę na VWMANII na początku lat 2000. Ponieważ z racji młodego wieku nie mogłem wybrać się do Rusocina sam, musiałem zaczekać, aż tata skończy pracę i zawiezie mnie na miejsce. Nie trzeba było wiele, by panujący tam klimat całkowicie mnie pochłonął. Wyścigi na dochodzenie, atmosfera zabawy, muzyka sącząca się głębokim basem z większości samochodów i odgłosy dużych buczących wydechów na zawsze wryły się głęboko w moją pamięć. Przede wszystkim jednak, wrażenie zrobiły na mnie same auta, które w wielu wypadkach były zupełnie inne niż to, co w owym czasie można było podziwiać w magazynach tuningowych i zaczątkach polskiego Internetu. Wygładzone nadwozia, obniżone do granic możliwości zawieszenia, szerokie felgi- ileż bym dał, by choć na chwilę móc wrócić do tamtych lat! Od tamtej pory byłem na VWMANII niemal zawsze, a od roku 2008, kiedy zlot przeniósł się na lotnisko w Pruszczu Gdańskim, odwiedzam każdą edycję i wciąż traktuję ten zlot bardzo osobiście.

I remember today my first visit to VWMANIA in the early 2000s. Because due to my young age I could not go to Rusocin alone, I had to wait for my dad to finish his work and take me to this place. It did not take much to let the climate prevail completely. Racing, fun atmosphere, music with deep bass from most cars and the sounds of large, booming exhausts have buried deep into my memory forever. Above all, however, I was impressed by the cars themselves, which in many cases were completely different than what at that time could be admired in tuning magazines and the beginnings of the Polish Internet. Smoothed bodies, lowered to the limits suspension, wide rims – how much I would give, to be able to go back to those years for a while! Since then, I have been at VWMANIA almost always, and since 2008, when the show moved to the airport in Pruszcz Gdański, I visit every edition and I still treat this meeting very personally.

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

Jak powszechnie wiadomo, z czasem, gdy na polskiej scenie zaczęły pojawiać się nowe imprezy, a ekipa Wolfsgruppe zapoczątkowała trend na eventy ze zgłoszeniami/zaproszeniami, VWMANIA z racji otwartej formuły częściowo straciła na zainteresowaniu części środowiska. Dlatego w drodze ciągłej ewolucji, organizatorzy co roku udoskonalali i urozmaicali wydarzenie, nadal jednak w zgodzie z pierwotnymi założeniami tworzenia imprezy dla każdego miłośnika i posiadacza VW. Bez żadnej selekcji, bez specyficznych wymagań i warunków. Po tegorocznej dwudziestej edycji można bez cienia wątpliwości przyznać, że była to słuszna droga.

As is well known, with time, when new events began to appear on the Polish scene, and the Wolfsgruppe team initiated the trend for events with invitations, VWMANIA partly lost interest on the part of the environment due to the open formula. That is why, through constant evolution, the organizers have refined and diversified the event every year, but still in line with the original assumptions of creating the event for every lover and VW owner. No selection, no specific requirements and conditions. After this year’s twentieth edition, it can be admitted without a shadow of a doubt that this was the right way.

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

Zawsze wychodziłem z założenia, że scena potrzebuje nie tylko ekskluzywnych, zamkniętych spotkań, ale musi oferować także pozycję dla tych, którzy swoją przygodę z Volkswagenem dopiero rozpoczynają, lub nawet dopiero rozpoczną po wizycie na zlocie, w którym mają możliwość uczestniczyć. I to jest moim odczuciu największa siła VWMANII- przecież to właśnie stąd wywodzi się większość z nas i to jest w tej chwili jedno z nielicznych miejsc, w którym świeża krew może zarazić się pasją do marki. Obecnie bardzo pomaga w tym wyznaczony przez twórców, obecny od kilku lat odrębny sektor Show and Shine, w którym dzięki wyselekcjonowanym projektom, posiadacze seryjnych aut mogą zaczerpnąć inspiracji i zyskać nowe spojrzenie na własne cztery kółka. Jeśli spośród tych kilku tysięcy uczestników, którzy co roku przekraczają bramę lotniska, ten „właściwy” klimat poczuje choć jeden procent, VWMANIĘ możemy uznać za wielki sukces.

I always assumed that the stage needs not only exclusive, closed meetings, but must also offer a position for those who are just starting their adventure with Volkswagen, or even starting after the visit at the show in which they have the opportunity to participate. And this is, in my feeling, the greatest force of VWMANIA – that’s where most of us come from and that is one of the few places where fresh blood can become infected with the passion for the brand. Currently, the creators of the separate Show and Shine sector, which has been present for several years, is very helpful in this, in which thanks to selected projects, owners of stock cars can get inspiration and gain a new look at their own four wheels. If of the several thousand participants who annually cross the airport gate, this “proper” climate will feel at least one percent, VWMANIA can be considered a great success.

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

Krytycy VWMANII zazwyczaj zarzucają jej fakt, że ten rodzaj otwartości wiąże się z anonimowością odwiedzających, ich niekontrolowanym zachowaniem i mizernym poziomem aut. Prawda jest jednak taka, że pomimo iż jest to wydarzenie masowe, organizacja działa jak w szwajcarskim zegarku. Liczna ochrona jest zawsze tam, gdzie potrzeba i nieustannie patroluje cały teren zlotu, za to ci, którzy nie zachowują się należycie, otrzymują specjalne pieczątki, które przy drugim ostrzeżeniu kwalifikują ich do opuszczenia imprezy. Na łaknących projektów na wysokim poziomie czeka z kolei piątkowe before-party, już po raz drugi zorganizowane na Autodromie Pomorze w Pszczółkach, oraz wspomniany już sektor S&S. Ponadto na miejscu można znaleźć wszystko, co potrzebne do przeżycia całego weekendu- od licznych toalet, przez prysznice, catering i masę atrakcji, w tym drift taxi, pokazy stuntu motocyklowego i wyścigi na ¼ mili. Słowem, zawsze znajdzie się tu coś, na czym można zawiesić oko.

VWMANIA critics usually accuse her of the fact that this kind of openness is related to the anonymity of visitors, their uncontrolled behavior and the meager level of cars. The truth is that although it is a mass event, the organization works like a Swiss watch. Numerous protection services are always there, where it is needed and constantly patrolling the whole area of ​​the show, but those who do not behave properly receive special stamps, which on the second warning qualify them to leave the event. Those who are hungry for projects at a high level, there is, organized for the second time, friday at the Autodrome of Pomorze in Pszczółki, and the already mentioned S&S sector. In addition, everything you need to experience the whole weekend can be found on site – from numerous toilets, showers, catering and lots of attractions, including drift taxi, motorcycle stunt shows and ¼ mile races. In other words, there will always be something to hang your eye on.

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

Pomówmy jednak o tym, co wyróżniało akurat tę wyjątkową, dwudziestą edycję VWMANII, spośród wszystkich jej poprzednich wcieleń. Centrum wydarzeń znalazło się na usytuowanej w lepszym niż uprzednio miejscu scenie, na której odbył się konkurs na Auto Sezonu, którym zajęło się specjalnie powołane w tym celu jury, którego członkowie pochodzili z bardzo różnych środowisk, przez co wybory były nie tylko bardziej obiektywne, ale również bardziej widowiskowe. Spośród wybranych przez Internautów 16 samochodów (głosowanie miało miejsce przez cztery miesiące na stronie www), drogą eliminacji przez głosowanie wybierano z losowo wybieranych par te auta, które kwalifikowały się do kolejnych etapów zabawy. W ten sposób, na oczach setek widzów, wytypowany został absolutnie legendarny Golf Mk2 Darka Masiukiewicza (opis auta możesz znaleźć TUTAJ). Wybór zdaje się być strzałem w dziesiątkę choćby z racji faktu, że Darek to podobnie jak organizatorzy VWMANII, prawdziwy długodystansowiec, będący aktywnym członkiem środowiska od wielu, wielu lat (również około 20). Jednym z największych zaszczytów, jaki wiąże się z tytułem posiadacza Auta Sezonu, będzie obecność wizerunku projektu na oficjalnym plakacie i innych grafikach przyszłorocznej XXI edycji imprezy. Czy można wyobrazić sobie efektowniejsze zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy? Moim zdaniem nie!

Let us, however, talk about what distinguished this unique, twentieth edition of VWMANIA from all of its previous incarnations. The event center was located on a stage better than before, on which there was a competition for the Car of the Season, which was taken up by a jury specially appointed for this purpose, whose members came from very different backgrounds, making the election not only more objective but also more spectacular. From among 16 cars selected by Internet users (voting took place for four months on the website), by elimination through voting, randomly selected cars were selected that qualified for the next stages of play. In this way, in front of hundreds of spectators, absolutely legendary Golf Mk2 by Darek Masiukiewicz was selected (you can find the description of the car HERE). The choice seems to be a hit, for example due to the fact that Darek is like the organizers of VWMANIA, a true long-distance runner who has been an active member of the environment for many, many years (also around 20). One of the greatest honors associated with the title of the Season Car owner will be the presence of the image of the project on the official poster and other graphics of next year’s XXI edition of the event. Can you imagine a more effective culmination of many years of hard work? In my opinion no!

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

VWMANIA 2018

W pozostałych aspektach właściwie obyło się bez rewolucji, choć wyraźnie widać było, że tę wyjątkową edycję przygotowano z jeszcze większym naciskiem na szczegóły, choćby w kwestii efektownych wyróżnień. I być może to jest właśnie klucz do sukcesu VWMANII: po co na siłę zmieniać coś, co od tylu lat dobrze funkcjonuje bez zbędnych udziwnień?

In other respects, it did not happen without a revolution, although it was clear that this unique edition was prepared with even greater emphasis on details, if only in the matter of impressive distinctions. And maybe this is the key to VWMania’s success: why change something that has been working well for many years without unnecessary fancies?

VWMANIA 2018

Trudno jest znaleźć ludzi, którzy mimo upływu dwóch dekad wciąż z niegasnącym zapałem oddają się pasji do motoryzacji. Tym trudniej natknąć się na osoby, które wspólnie przez tak długi czas poświęcają wiele miesięcy ciężkiej pracy i prywatnego czasu, by umożliwić im spotkania w swoim towarzystwie. I właśnie za to organizatorom VWMANII należą się największe słowa uznania. Mam nadzieję, że nie zabraknie im siły, by tworzyć tę imprezę przez kolejnych dwadzieścia lat, a wówczas na obecne edycje spojrzę z takim samym sentymentem, z jakim dzisiaj wspominam moje pierwsze wyjazdy sprzed kilkunastu lat. I tego nam wszystkim życzę!

It is difficult to find people who, despite the passage of two decades, still devote their passion to motorization with undying enthusiasm. The more difficult it is to come across people who, together for such a long time, devote many months of hard work and private time to allow them to meet in their company. And it is the organizers of VWMANIA who deserve the greatest words of appreciation. I hope that they will not lack the strength to create this event for the next twenty years, and then I will look at the current editions with the same sentiment with which I recall today my first trips from over a dozen years ago. And I wish it all to us!

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY