Wolfsgruppe BBQ 2019

W Polsce, z uwagi na klimat, rozpoczęcia sezonu odbywają się stosunkowo późno. Jednak takie imprezy jak Wolfsgruppe BBQ, rekompensują długi czas oczekiwania na pierwszy zlot z nawiązką.

In Poland, due to the climate, the start of the season takes place relatively late. However, events such as Wolfsgruppe BBQ, compensate for the long waiting time for the first event with a vengeance.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Znane powiedzenie mówi, że ‘do trzech razy sztuka’. Zdaje się, że w przypadku Wolfsgruppe BBQ ma ono szczególnie wiele wspólnego z rzeczywistością. Otwarcie sezonu Wolfsgruppe ma już swoją tradycję, a na przestrzeni lat ewoluowało w kilku kierunkach, przede wszystkim w poszukiwaniu idealnej lokalizacji. Ta obecna, czyli Folwark Konny Hermanów, położony zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie w lipcu odbywa się główna impreza, Żerksee by Wolfsgruppe, wykorzystywana jest od ubiegłego roku i trzeba przyznać, że trudno wyobrazić sobie lepsze okoliczności do spotkania z przyjaciółmi.

A well-known saying goes 'three times lucky’. It seems that in the case of Wolfsgruppe BBQ it has a lot in common with reality. The opening of the Wolfsgruppe season has its tradition, and over the years it has evolved in several directions, primarily in the search for an ideal location. The present one, or Horse Farm Hermanów, located just a few kilometers from the place where the main event takes place in July, Żerksee by Wolfsgruppe, has been used since last year and it must be admitted that it is difficult to imagine better circumstances to meet friends.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Podczas tworzenia stosunkowo niewielkich, jednodniowych imprez, otoczenie jest szczególnie ważne. Chcąc przyciągnąć ludzi nie tylko z okolic, ale również innych rejonów kraju, trzeba zapewnić uczestnikom miejsce, które sprawdzi się niezależnie od pogody i oczekiwań. Hermanów spełnia te warunki w każdym calu. Spędzenie tego dnia z rodziną i przy okazji spotkanie z kolegami ze środowiska, może być przyjemne dla wszystkich dzięki pięknym okolicznościom przyrody, mini Zoo, serwującej przepyszne jedzenie restauracji i bazie noclegowej. Ta ostatnia okazała się wyjątkowo istotna, jako że podobnie jak w roku ubiegłym, zlot podzielono na dwie części: sobotnie Youngtimerowe Rozpoczęcie Sezonu i właśnie niedzielne Wolfsgruppe BBQ. Ta część uczestników, która zdecydowała się brać udział w obu wydarzeniach, miała ku temu świetną okazję.

When creating relatively small, one-day events, the environment is particularly important. If you want to attract people not only from the surrounding areas, but also other parts of the country, you have to provide the participants with a place that will work regardless of the weather and expectations. Hermanów fulfills these conditions in every detail. Spending this day with family and on the occasion of meeting with colleagues from the environment, it can be pleasant for everyone thanks to beautiful nature, mini ZOO, serving delicious food restaurant and accommodation base. The latter turned out to be extremely important, as just like last year, the rally was divided into two parts: Saturday’s Youngtimer Season Start and just Sunday Wolfsgruppe BBQ. This part of the participants who decided to take part in both events had a great opportunity to do so.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Podczas sobotniej części zlotu (na której niestety nie mieliśmy przyjemności się pojawić), Folwark odwiedziło ponad 120 samochodów z różnych epok. To bardzo dobry wynik, jeśli wziąć pod uwagę wczesną porę roku. Z pewnością duża w tym zasługa iście letniej pogody (wnioskując po zdjęciach można by przypuszczać, że zostały zrobione w lipcu lub sierpniu). Na BBQ pojawiło się niewiele mniej, bo około 100 aut. Wśród nich można było znaleźć przedstawicieli różnych marek i szkół modyfikacji, od prawie seryjnych Mercedesów, przez fabrycznego strażackiego Żuka, aż po zmodyfikowane Porsche 911 997. Mówiąc krótko, każdy tutaj znalazł coś dla siebie.

During the Saturday part of the event (where unfortunately we had no pleasure to appear), Folwark visited over 120 cars from different eras. This is a very good result if you consider the early time of the year. Certainly, the great merit in this is true of the summer weather (taking the pictures you would assume that they were taken in July or August). On the BBQ appeared a little less, because about 100 cars. Among them, you could find representatives of various brands and schools of modification, from almost stock Mercedes, through factory fire-fighting Żuk, to modified Porsche 911 997. In short, everyone here found something for themselves.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Nasz krótki rekonesans zakończył się znalezieniem wielu interesujących aut, takich jak Mk1 1.8T Łukasza Luberdy, Mk2 Mateusza Krawczyka (również 1.8T), czy Jettę A1 16V Bartosza Martyńca, i czerwonego duetu Mk3 VR6T, którego właścicielem jest Piotr Początek, razem z Mk1 R32 Artura Adamczaka. To ostatnie wróciło do domu z naszym wyróżnieniem, które podkreśla tegoroczne dziesięciolecie istnienia VOLXZONE. A to dopiero wierzchołek góry! Sporo było także ciekawych okazów bliższych fabrycznemu wydaniu (lub całkowicie fabrycznych), takich jak Karmann Ghia Stevena Irmera (jego poprzedni projekt Golfa Mk2 możesz przypomnieć sobie klikając TUTAJ), czy ultra rzadki Golf Country w stanie muzealnym. Pośród aut innych marek, najbardziej zasmakował nam podwójny zestaw z Wartburgiem i perfekcyjne BMW e30 w limitowanej wersji Baur.

Our short reconnaissance ended with finding many interesting cars, such as Mk1 1.8T by Łukasz Luberda, Mk2 by Mateusz Krawczyk (also 1.8T), Jetta A1 16V by Bartosz Martyńc, and the red duo Mk3 VR6T, owned by Piotr Początek, together with Mk1 R32 Arthur Adamczak. The latter returned home with our award, which underlines this year’s decade of the existence of VOLXZONE. And this is just the tip of the mountain! There were also a lot of interesting specimens closer to the factory release (or completely stock), such as Karmann Ghia by Steven Irmer (his previous project Golf Mk2 can be reminded by clicking HERE), or ultra-rare Golf Country in the state like from the museum. Among the cars of other brands, the most tasted was the double set of Wartburg and the perfect BMW e30 in the limited version of Baur.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

A propos smaku, wspomniałem już, że Hermanów to idealne miejsce nie tylko dla miłośników motoryzacji, ale także przepysznego jedzenia? Jeśli tak, to potwierdzam po raz drugi. Trudno wyobrazić sobie lepsze warunki do długich rozmów z często niewidzianymi przez całą zimę znajomymi, z którymi nierzadko utrzymuje się kontakt jedynie dzięki internetowym komunikatorom. I właśnie to jest kluczowym elementem BBQ i to dlatego na to wydarzenie zawsze czekamy z utęsknieniem.

Speaking of taste, I have already mentioned that Hermanów is the perfect place not only for car enthusiasts, but also for delicious food? If so, I confirm for the second time. It is difficult to imagine better conditions for long conversations with friends who are often not seen throughout the winter, with whom contact is often maintained only thanks to online communicators. And this is the key element of BBQ and that is why we always look forward to this event with longing.

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Wolfsgruppe BBQ 2019

Szczęśliwie nie jest to nasze ostatnie spotkanie z tym miejscem w tym roku. Jak zapewne wiesz, we wrześniu odbywa się tu jeszcze jedna ciekawa impreza, czyli Piknik Klasycznych VW i Porsche. Nie żebyśmy szczególnie oczekiwali końca lata i sezonu zlotowego, ale akurat tej pozycji nie możemy się już doczekać.

Fortunately, this is not our last meeting with this place this year. As you probably know, in September one more interesting event takes place here, namely the Classic Picnic of VW and Porsche. Not that we would especially expect the end of the summer and the rally season, but we can not wait for this position.

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY