XS Carnight Classic 5.0

Zazwyczaj imprezy na które najbardziej czekam odbywają się na początku sezonu lub w okresie wakacji, a więc w jego kulminacyjnym momencie. Później kalendarz staje się luźniejszy, jednak jest w nim pozycja, która stanowi wyjątek od tej reguły: XS Carnight Classic.

Usually, the events at these most waiting meetings take place at the beginning of the season or during the holiday season, i.e. at its peak time. Later, the calendar becomes looser, but there is a position in it that is an exception to this rule: XS Carnight Classic.

XS Carnight Classic 5.0

Trudno mi w to uwierzyć, ale po przekroczeniu bramy Ostrapark Dresden zdałem sobie sprawę, że ostatni raz byliśmy tutaj… trzy lata temu! Dopiero po chwili na krótkie pytanie 'dlaczego’ znalazłem odpowiedź. Otóż XS Carnight Classic odwiedziliśmy w roku 2016 (kiedy odbywała się edycja 2.0). W roku 2017 w tym samym terminie byliśmy na Edition38 Show and Shine, a w 2018 na Pikniku klasycznych VW i Porsche- czyli problemem tradycyjnie były pokrywające się terminy. Nie ukrywam, że za 'klasycznym’ XS Carnight byliśmy już mocno stęsknieni, dlatego tym razem nie było innej możliwości i koniecznie musieliśmy wybrać się w podróż do Drezna.

It’s hard for me to believe it, but after crossing the Ostrapark Dresden gate I realized that the last time we were here … three years ago! It took me a while to answer the short question 'why’. Well, we visited XS Carnight Classic in 2016 (when the 2.0 edition took place). In 2017, at the same time we were at the Edition38 Show and Shine, and in 2018 at the classic VW and Porsche Picnic – i.e. the problem was traditionally overlapping dates. I must admit that we were already longing for the 'classic’ XS Carnight, so this time there was no other option and we had to go on a trip to Dresden.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Trasa nie jest specjalnie skomplikowana i problematyczna, większość trasy można pokonać autostradą w stosunkowo krótkim czasie (przynajmniej jeśli porównywać go z innymi wyjazdami), mimo to w tym roku nie popełniliśmy błędu sprzed trzech lat i od razu założyliśmy, że na miejsce warto dotrzeć dzień przed imprezą i wrócić do domu dzień po niej. Choć zabawa jest zaledwie kilkugodzinna, przejechanie 700 kilometrów w jedną stronę nie sprzyja 'szybkiemu wypadowi’, dlatego w drogę wyruszyliśmy jeszcze przed południem w piątek, dzięki czemu mieliśmy czas wypocząć i w pełni sił korzystać z sobotniego eventu.

The route is not particularly complicated and problematic, most of the route can be covered by the highway in a relatively short time (at least if you compare it with other trips), nevertheless this year we did not make a mistake three years ago and we immediately assumed that it is worth getting there the day before the event and return home the day after her. Although the fun is only a few hours, traveling 700 kilometers in one direction is not conducive to a „quick trip”, so we set off on the road before noon on Friday, so we had time to relax and fully enjoy the Saturday event.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Jak niejednokrotnie podkreślałem (i jest to jasne z uwagi na nazwę), XS Carnight to impreza, która najlepszy klimat ma po zmroku, dlatego mimo iż auta ustawiają się na terenie już wcześniej, zwiedzający są wpuszczani dopiero o godzinie 17:00 i mogą podziwiać wystawione auta do 22:30. Nam udało się wejść na teren Ostrapark Dresden na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem bram, co okazało się prawdziwym błogosławieństwem. Zainteresowanie XS Carnight Classic 5.0 było tak ogromne, że po godzinie 17:00 nieprzebrane tłumy skutecznie uniemożliwiały zbliżenie się do samochodów, nie wspominając już o zrobieniu jakichkolwiek zdjęć. Jestem pewien, że gości było w tym roku znacznie więcej niż podczas naszej ostatniej wizyty, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu imprezą i jej ciągłym rozwoju, no i o jej ugruntowanej pozycji.

As I have often emphasized (and this is clear because of the name), XS Carnight is an event that has the best climate after dark, so despite the fact that the cars set up in the area earlier, visitors are only allowed in at 17:00 and can admire the exhibited cars until 22:30. We managed to enter the Ostrapark Dresden area a few hours before the official opening of the gates, which turned out to be a real blessing. The interest in XS Carnight Classic 5.0 was so huge that after 17:00 the countless crowds effectively prevented getting closer to the cars, not to mention taking any photos. I am sure that there were many more guests this year than during our last visit, which proves the unflagging interest in the event and its continuous development, as well as its well-established position.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Dowodów potwierdzających moje słowa nie trzeba zresztą szukać daleko. W tym roku XS wyróżnił się dzięki dwóm atrakcjom, w tym jednej szczególnie zasługującej na miano niebagatelnej. Trzy litery: RWB- i nic więcej nie trzeba dodawać. Nie od dziś wiadomo, że Organizatorzy mają z twórcą legendarnych Porsche świetny kontakt, a budowanie ich w trakcie trwania ich imprezy nie jest novum. Taką formę pamiętamy choćby z XS Carnight Wörthersee Edition z 2017 roku, ale nigdy wcześniej nie wykorzystano jej w Dreźnie. Specjalnie stworzona w ogromnym namiocie strefa Porsche dodała całemu przedsięwzięciu smaczku, szczególnie mając na względzie epokę, z której pochodzą modele stanowiące bazę do budowy RAUH WELT BEGRIFF- to przecież kwintesencja klasyki. Możliwość obejrzenia tak niecodziennego widowiska przyciągnęła z pewnością dodatkową porcję spragnionych wrażeń widzów, w końcu niecodziennie ma się okazję zobaczyć mistrza Akirę Nakai San w akcji na własne oczy. Swoją drogą, strefa stanowiła atrakcję samą w sobie, bo wszystkie zebrane w niej auta można określić mianem nieskazitelnych, a ponieważ większość z nich to kultowe modele 964, zdecydowanie trudno o większą ucztę dla oczu.

You don’t have to look far for the evidence confirming my words. This year, XS stood out thanks to two attractions, including one particularly deserving of being called a considerable one. Three letters: RWB- and nothing more needs to be added. It is widely known that the Organizers have great contact with the creator of the legendary Porsche, and building them during their event is not a novelty. We remember this form even with the XS Carnight Wörthersee Edition from 2017, but it has never been used in Dresden before. Specially created in a huge tent, the Porsche zone added flavor to the entire undertaking, especially considering the era from which the models that form the basis for the construction of RAUH WELT BEGRIFF come from – that’s the quintessence of the classics. The opportunity to see such an unusual spectacle has certainly attracted an additional portion of the thirsty viewers, after all it is unusual to see the master Akira Nakai San in action with his own eyes. By the way, the zone was an attraction in itself, because all the cars collected in it can be described as flawless, and because most of them are iconic 964 models, it is definitely harder for a feast for the eyes.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Kolejna ciekawostka wiąże się z szarym Golfem Mk1, który powstał specjalnie na tę imprezę. Przez dłuższy czas po zaprezentowaniu tegorocznej grafiki imprezy, w której wykorzystano wizerunek tego właśnie auta, większość zapewne nie skojarzyła jej z faktem, że w zamyśle Organizatorów w trakcie zlotu premierę ma mieć prawdziwy projekt, będący niejako odtworzeniem wizji z rysunku. Choć pakiet japońskiej firmy Voomeran do Mk1 powstał już kilka miesięcy temu można powiedzieć, że dopiero teraz miał swoją europejską premierę- właśnie na tym egzemplarzu. Przyznam, że długo żadna Jedynka inspirowana kultowymi wyścigami Berg-Cup nie zrobiła na mnie tak dużego wrażenia- jakość wykonania stoi w tym projekcie na bardzo wysokim poziomie, oklejenie idealnie trafia w punkt, a wykonane ze szczotkowanej blachy boczki drzwi i fotel kierowcy wprowadziły ciekawy surowy klimat. Nawiązujące w pewnym sensie do kultowych wzorów BBS obręcze Messer perfekcyjnie połączyły to co nowe, z tym co znane i sprawdzone.

Another curiosity is associated with the gray Golf Mk1, which was created especially for this event. For a long time after the presentation of this year’s event graphics, which used the image of this particular car, most probably did not associate it with the fact that in the intention of the Organizers during the meeting the premiere is to have a real project, which is a kind of reproduction of the vision from the drawing. Although the package of the Japanese company Voomeran to Mk1 was created a few months ago, it can be said that it was only now that it had its European premiere – on this copy. I admit that for a long time no Single inspired by the iconic Berg-Cup races made such a big impression on me – the quality of workmanship stands at a very high level in this design, the wrap goes perfectly to the point, and the brushed metal side panels and the driver’s seat have introduced an interesting raw climate. Referring in a sense to the iconic BBS designs, Messer rims perfectly combined what is new with what is known and tested.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Aut, na których warto zawiesić oko na dłużej było rzecz jasna znacznie więcej. XS Carnight otwarte jest na samochody wszystkich marek, sporo tu więc (jak przystało na niemiecki zlot) BMW, Mercedesów, Opli i oczywiście VW oraz Audi. Zdarzały się też pojedyncze egzemplarze Volvo czy Hond, jednak bezapelacyjnie prym wiodła motoryzacja z Niemiec. Spotkaliśmy także sporo ciekawych Trabantów czy Barkasów, czyli raczej zapomnianych reliktów, a to zawsze miła odmiana. Jeśli chodzi o naszym zdaniem najbardziej atrakcyjne projekty, trzeba powiedzieć że… powinienem teraz wymienić niemal wszystkie auta, jakie stawiły się w Ostrapark Dresden. Rzecz jasna jest to niemożliwe, dlatego skupmy się na kilku tych, które wyróżniły się czymś naprawdę szczególnym. Na pewno nie można w tym miejscu pominąć należącego do Kazuki Ohashi Ferrari Testarossa, genialnego VW T1 Matthiasa Krenzera (jego Karmanna Ghia opisywaliśmy w e-VOLXZONE 23), czy białego Opla Ascona pierwszej generacji z perfekcyjnie wyczyszczoną komora silnika i podwoziem. Kilka słów należy się prezentowanemu w e-VOLXZONE 27 Golfowi Mk1 Davida Fröhlicha, który przeszedł bardzo głęboką metamorfozę. Nowy czerwony lakier, znane z poprzedniego wcielenia kevlarowe elementy zastąpione karbonowymi, wykonane w jednym komplecie felgi z centralną śrubą, brązowa skóra zastąpiona czarną Alcantarą i po raz kolejny mocno przebudowany silnik- to tylko wierzchołek góry lodowej totalnej przemiany, jaką przeszło to legendarne auto. Co ciekawe, David zamierzał premierowo zaprezentować nową odsłonę auta podczas naszego dziesięciolecia na Żerksee by Wolfsgruppe, niestety w ostatniej chwili z udziału w imprezie wykluczyła go awaria. Dobrze, że udało się nam zobaczyć auto na żywo w Dreźnie. Wymieniłem cztery auta? Ok, wyobraź sobie więc, że takich godnych choćby krótkiej wzmianki egzemplarzy było na XS Carnight Classic kilkadziesiąt razy więcej! Na szczęście o nich nikt i nic nie opowie Ci lepiej, niż nasze zdjęcia.

Cars on which it is worth to hang the eye for longer was of course much more. XS Carnight is open to cars of all brands, so a lot here (as befits a German rally) BMW, Mercedes, Opel and of course VW and Audi. There were also single copies of Volvo or Honda, but the motoring from Germany was definitely the leader. We also met a lot of interesting Trabants or Barkas, i.e. rather forgotten relics, and it’s always a nice change. When it comes to the most attractive projects, we should say that … I should now replace almost all the cars that appeared in Ostrapark Dresden. Of course, this is impossible, so let’s focus on a few that stood out with something really special. Certainly, Kazuki Ohashi Ferrari Testarossa, the brilliant VW T1 Matthias Krenzer (his Karmann Ghia we described in e-VOLXZONE 23), or the white Opel Ascon of the first generation with a perfectly cleaned engine compartment and chassis can not be missed here. A few words are due to David Fröhlich’s Golf Mk1 Golf e-VOLXZONE 27, which has undergone a very deep metamorphosis. New red varnish, known from the previous incarnation, Kevlar elements replaced with carbon ones, rims with a central screw made in one set, brown leather replaced with black Alcantara and once again heavily rebuilt engine – this is just the tip of the iceberg of the total transformation that this legendary car underwent. Interestingly, David was going to premiere the new version of the car during our 10th anniversary at Żerksee by Wolfsgruppe, unfortunately at the last moment he could not come by due to the car failure. It’s good that we were able to see the car live in Dresden. I replaced four cars? Ok, so imagine that there were dozens of times more such copies worthy of even a brief mention on the XS Carnight Classic! Fortunately, no one and nothing will tell you better than our photos.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Co szczególnie nas cieszy, w tym roku na terenie Ostrapark Dresden pojawiło się sporo aut z polskimi rejestracjami. Naliczyłem ich dziesięć- może i nie jest to szczególnie imponująca liczba, ale biorąc pod uwagę, że nasi rodacy raczej rzadko odwiedzają zagraniczne imprezy (wciąż nie do końca rozumiem dlaczego), to i tak niezły wynik. Tym bardziej, że większość z nich miała do pokonania dystans rzędu 500-700 kilometrów, niejednokrotnie bez użycia lawety. Oby ta tendencja okazała się wzrostowa.

What particularly pleases us, this year a lot of cars with Polish registrations appeared in the OstraparkDresden area. I counted ten – maybe not a particularly impressive number, but considering that our countrymen rarely visit foreign events (I still do not quite understand why), this is still a good result. The more that most of them had to overcome a distance of 500-700 kilometers, often without the use of a tow truck. May this tendency turn out to be upward.

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

Na koniec warto jeszcze wtrącić kilka słów o samej lokalizacji, która ma w tym wypadku kluczowe znaczenie. Samo Drezno ma bardzo ładne centrum, w którym warto spędzić choćby dłuższą chwilę, ale skupmy się na terenie Ostrapark Dresden. Teren posiada zarówno parkingi zewnętrzne, jak i hale, w których również rozlokowano samochody. Trudno jednoznacznie ocenić które z tych miejsc ma najlepszy klimat, raczej trzeba je rozpatrywać jako jedną spójną całość. W tym roku oprócz wspomnianego Porsche Area dodano też przyległy do niej plac i dwie nieduże hale obok. Jednym słowem, było gdzie pochodzić: my na terenie imprezy przeszliśmy 17 kilometrów!

Last but not least, add a few words about the location itself, which is crucial in this case. Dresden itself has a very nice center in which you can spend even a longer moment, but let’s focus on Ostrapark Dresden. The area has both external parking lots and halls in which cars are also located. It is difficult to clearly determine which of these places has the best climate, rather they need to be considered as one coherent whole. This year, in addition to the Porsche Area, an adjacent square and two small halls next to it have been added. In a word, it was where to come from: we walked 17 kilometers on the site!

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic 5.0

XS Carnight Classic to impreza szczególnie bliska moim preferencjom motoryzacyjnym. Ponieważ kocham samochody z lat 70., 80. i 90., taka kumulacja wyselekcjonowanych projektów w jednym miejscu to istny miód na moje serce, zresztą jak się okazuje nie tylko moje, biorąc pod uwagę tegoroczną frekwencję. To wszystko w połączeniu z całą oprawą zlotu, klimatem i dużą liczbą znajomych i przyjaciół stanowi wspaniałe połączenie. Dlatego wiem, że nigdy więcej nie pozwolę sobie na dwuletnią przerwę w wycieczkach do Drezna, a jeśli i Ty jesteś w klimacie aut sprzed 2000 roku, to jest idealny event dla Ciebie!

XS Carnight Classic is an event particularly close to my automotive preferences. Because I love cars from the 70s, 80s and 90s, such accumulation of selected projects in one place is a real honey for my heart, as it turns out, not only mine, taking into account this year’s turnout. All this combined with the entire setting of the rally, the climate and a large number of friends and acquaintances is a wonderful combination. That is why I know that I will never allow myself a two-year break in trips to Dresden, and if you too are in the atmosphere of cars from before 2000, this is the perfect event for you!

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY