Zapowiedź VOLXZONE no. 2

VOLXZONE #2

W ubiegłym roku, gdy zaczęliśmy prace nad pierwszym fizycznym wydaniem VOLXZONE, postanowiliśmy wszelkie informacje na jego temat zachować w tajemnicy, aż do chwili premiery. Oczywiście chodziło także o element zaskoczenia, ale nie to było głównym powodem naszej decyzji. Rzecz w tym, że tak naprawdę w ogóle nie wiedzieliśmy, czy cały plan się powiedzie i czy końcowy produkt spełni nasze oczekiwania. Ciężka praca, jak się później okazało, opłaciła się. W dniu ujawnienia okładki, to znaczy podczas jubileuszowej edycji Wolfsgruppe VAG Event, wyczerpał się cały limitowany nakład numeru. A to należy uznać za duży sukces, biorąc pod uwagę całkowity brak jakichkolwiek wcześniejszych działań promocyjnych. Decyzja o powstaniu kolejnego wydania była więc oczywista. Do rozwiązania pozostała więc ‘jedynie’ kwestia technicznych szczegółów, doboru materiałów i rzecz jasna poprawienia wszystkich mankamentów naszego pierwszego dziecka. I tak pierwsza sesja zdjęciowa do VOLXZONE #2 miała miejsce już we wrześniu 2017 roku, ale główne prace nad wydaniem ruszyły w styczniu tego roku. Już za niecały tydzień, dokładnie 6 lipca, podczas Żerksee by Wolfsgruppe, będziesz mógł osobiście przekonać się o efektach naszej wytężonej pracy. To, co możemy zdradzić w tej chwili to fakt, że na utrzymanych na tym samym poziomie jakości 124 stronach (poprzednio było ich 108), zmieściliśmy aż 11 aut, w miejsce 8 opisanych w numerze #1. Mając na względzie, że od początku chcieliśmy wydania ekskluzywnego, również tym razem zdecydowaliśmy się na ściśle ograniczony nakład, choć z uwagi na potrzeby Czytelników zwiększyliśmy go z pierwotnych 230 do 300 egzemplarzy. To nie jedyne nowości jakie przygotowaliśmy, ale najlepiej będzie, jeśli na kilka dni uzbroisz się jeszcze w cierpliwość i przekonasz się sam, co dla Ciebie przygotowaliśmy! A jako mały przedsmak, ujawniamy kilka zdjęć z procesu tworzenia.

Last year, when we started working on the first physical release of VOLXZONE, we decided to keep all information about it secret, until the moment of release. Of course, it was also an element of surprise, but that was not the main reason for our decision. The thing is that we did not really know at all whether the whole plan would succeed and whether the final product would meet our expectations. Hard work, as it turned out later, paid off. On the day of the cover unveiling, i.e. during the jubilee edition of the Wolfsgruppe VAG Event, the entire limited number of our first issue was sold. And this should be considered a big success, taking into account the total lack of any previous promotional activities. The decision to create another issue was obvious. So, the solution remained to 'only’ the issue of technical details, selection of materials and, of course, correcting all the shortcomings of our first child. And so the first photo session for VOLXZONE #2 took place already in September 2017, but the main work on the release began in January this year. In less than a week, exactly on July 6, during the Żerksee by Wolfsgruppe, you will be able to personally experience the effects of our hard work. What we can reveal at the moment is the fact that on 124 quality pages maintained at the same level (previously there were 108), we have placed as many as 11 cars in place of the 8 described in issue #1. Bearing in mind that from the very beginning we wanted an exclusive edition, also this time we decided on a strictly limited run, although due to the needs of our readers we increased it from the original 230 to 300 copies. These are not the only new products we have prepared, but it will be best if you are still patient for a few days and find out what we have prepared for you! And as a little foretaste, we reveal some photos from the creation process.

ShinyGarageBaner0