The Gods of Power

Kiedyś nad łóżkami zapalonych motoryzacją nastolatków wisiały plakaty takich aut jak Dodge Viper, BMW M3, czy Lamborghini Diablo. Dziś śmiało można by umieścić obok nich zdjęcia tych, co prawda znacznie młodszych, ale za to jeszcze potężniejszych Audi z rodzinnym nadwoziem…

Once there were posters of cars like Dodge Viper, BMW M3, and Lamborghini Diablo over the beds of avid teenagers. Today, you can easily put next to them photos of those, that are much younger, but more powerful Audis with a family body…

Wielkie fortuny i istotne przedsięwzięcia często rodzą się nie za sprawą ogromnego nakładu finansowego w ultranowoczesnym laboratorium, a dzięki wytężonej pracy, dobremu pomysłowi, albo odrobinie szczęścia, zwyczajnemu znalezieniu się we właściwym czasie i we właściwym miejscu, którym jest wnętrze własnej głowy. Kto by pomyślał, że mieszcząca się w przydomowym garażu pracowania, może przerodzić się w potentata rynku komputerowego, a pierwotnie przeznaczony dla żołnierzy portal społecznościowy przemienić się w miejsce, w którym miliony osób z całej kuli ziemskiej jednocześnie spędzają czas. Ale ponieważ nas branża elektroniczna niezbyt interesuje, taką metaforę drogi ‘od zera do bohatera’, należy odnieść do europejskiej sceny tuningowej. Dlatego za równie imponujące przedsięwzięcie możemy uznać firmę, której nazwę zna każdy miłośnik absurdalnie szybkich i mocnych VW i Audi, a której fundamenty zbudowali nasi dzisiejsi bohaterowie.

Great fortunes and important ventures are often born not with a huge financial effort in an ultra-modern laboratory, but thanks to hard work, a good idea, or a little luck, simply finding yourself in the right place, which is the inside of your own head. Who would have thought that being in a garage at home, could turn into a computer market mogul, and the social network originally intended for students would turn into a place where millions of people from all over the globe spend their time at the same time. But because the electronic industry is not very interesting for us, such a metaphor of the 'from zero to the hero’ we should refer to the European tuning scene. That is why we can consider a company with an equally impressive undertaking, whose name is known to every fan of the absurdly fast and strong VW and Audi, whose foundations were built by our present heroes.

„Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy wraz z dwoma przyjaciółmi przebudowywaliśmy mojego Golfa Mk3 VR6 Turbo. Skończyliśmy z rezultatem 580 koni i pomysłem na jednostkę R36 , oczywiście także Turbo”- rozpoczyna Klaus Peter Krenmayr, właściciel pięknej niebieskiej bestii, którą widzisz na zdjęciach. Taki wydawałoby się banalny wstęp, przerodził się w wielkie i doskonale rozpoznawalne przedsięwzięcie, znane dzisiaj jako Turboelite.com. „Właśnie w związku z moim Golfem [jeszcze wrócimy do tego tematu], coraz więcej osób zaczęło prosić nas o zajęcie się ich własnymi projektami. Zaczęliśmy zimą od trzech aut, budowanych dla klientów w naszym pierwszym warsztacie w Linz, wszystko na powierzchni 79m2. Liczba zleceń szybko wzrastała, a Golfy Mk3 VR6 przemieniły się w Golfy R32, Audi RS4 i RS6, w których modyfikowaliśmy seryjne silniki, lub dokładaliśmy Turbo. Obecnie mamy na koncie praktycznie wszystkie silniki z grupy VAG”- mówi z zapałem Klaus, który, powiedzmy sobie wprost, na punkcie swojej pasji ma nie lada obsesję: „Od kilku lat garaż zajmuje główny punkt mojego życia. Choć każdy z nas ma normalną pracę, która pozwala zapłacić za jedzenie i codzienne życie, popołudnia aż do północy spędzamy właśnie tam, od poniedziałku do niedzieli tworząc Turboelite.com”- kontynuuje.

„It all started in 2007, when together with two friends we rebuilt my Golf Mk3 VR6 Turbo. We finished with the result of 580 hp and an idea for the R36 unit, of course also Turbocharged”- begins Klaus Peter Krenmayr, the owner of the beautiful blue beast that you see in the pictures. Such a seemingly banal introduction, turned into a large and perfectly recognizable enterprise, known today as Turboelite.com. „Just in connection with my Golf [we will come back to this topic], more and more people have begun asking us to take care of their own projects. We started in winter with three cars, built for customers in our first workshop in Linz, all on the surface of 79m2. The number of orders grew rapidly, and the Mk3 VR6 Golfs turned into Golf R32, Audi RS4 and RS6, in which we modified stock engines, or added Turbos. Currently, we have virtually all engines from the VAG group”- says Klaus eagerly, who, let’s face it, is quite obsessive: „For several years, the garage occupies the main point of my life. Although each of us has a normal job that allows us to pay for food and everyday life, we spend the afternoons from Monday to Sunday creating Turboelite.com”- he continues.

Pomijając zaawansowane budowy projektów dla klientów, Klaus ma bogatą historię dotyczącą własnych aut. Golf Mk2 VR6, Mk2 VR6 Turbo, Passat 35i VR6 Turbo, kilka Audi RS4 B5, Golf Mk5 R32 Turbo (który wciąż parkuje w jego garażu), kilka Mercedesów ze stajni AMG- powiedzieć, że Klaus zna się na swojej robocie, to nieporozumienie! Historia prezentowanego egzemplarza zaczęła się jednak od smutnego incydentu, jakim był pożar poprzednio używanego czerwonego RS4. W 2014 roku spalony samochód Klaus zastąpił nowym, a sytuację, po której większość z nas na długo nie chciałaby w ogóle słyszeć słowa ‘samochód’, wykorzystał do zbudowania jeszcze lepszego, jeszcze szybszego i mocniejszego projektu. „Zaczęło się od czarnego nadwozia i mocy rzędu 570 koni. Szybko zastąpiliśmy silnik trzylitrową jednostką ze spalonego egzemplarza i rozpoczęliśmy dalszą rozbudowę”- tłumaczy Klaus.

Apart from advanced projects for clients, Klaus has a rich history of own cars. Golf Mk2 VR6, Mk2 VR6 Turbo, Passat 35i VR6 Turbo, several Audi RS4 B5, Golf Mk5 R32 Turbo (which is still parked in his garage), several Mercedes AMGs – say that Klaus knows his job, it’s a misunderstanding! The history of the presented copy, however, began with a sad incident, which was the fire of the previously used red RS4. In 2014, the burned car Klaus replaced with the new one, and the situation, after which most of us would not like to hear the word 'car’ for a long time, he used to build an even better, even faster and stronger project. „It started with a black body and power of 570 horses. We quickly replaced the engine with a three-liter unit from the burnt copy and started further expansion”- explains Klaus.

Będący w ciągłej ewolucji silnik ma na swoim koncie wiele różnych wersji, ale ostatnia wygląda najbardziej imponująco nie tylko jeśli chodzi o listę modyfikacji, ale przede wszystkim o ich efekt, w postaci 831 koni mechanicznych (przy doładowaniu 1,6 bara). W tym miejscu należy dodać, że podczas naszej sesji zdjęciowej samochód dopiero czekał na finalne strojenie, ponieważ świeżo złożony silnik miał za sobą dopiero pierwsze przejechane kilometry. Klaus ocenia potencjał aktualnego setupu na ponad 1000 koni mechanicznych. Taki wynik jest możliwy do osiągnięcia między innymi dzięki stroker-kitowi zwiększającemu pojemność do trzech litrów, głowicom firmy Loba z dopasowanymi wałkami rozrządu, no i rzecz jasna znacznie większym od seryjnych turbosprężarkom TTE950+, którym pokryta niebieskim carbonem pokrywa silnika zawdzięcza adekwatny do zaistniałej sytuacji, wymowny napis BIG BITURBO (pełna specyfikacja zmian w ramce technicznej). Ale ponieważ Klaus stawia nie tylko na godną supersamochodu moc, przestrzeń pod maską także doskonale wygląda. To zasługa wykonanych przez RS-Carbon, czyli de facto RS-Tuning Hungary, carbonowych detali, w tym osłony podszybia, czy całego przedniego pasa. I kto powiedział, że prawdziwy Performance nie może wiązać się z czystym wyglądem?

The engine, which is constantly evolving, had many different versions, but the last one looks the most impressive not only in terms of the list of modifications, but most of all for their effect, in the form of 831 horsepower (with a 1.6 bar boost). At this point, it should be added that during our photo session the car was just waiting for the final tuning, because the newly assembled engine had just passed the first kilometers traveled. Klaus evaluates the potential of the current setup for over 1000 horsepower. Such a result is possible to achieve, among other things, thanks to stroker-kit increasing the capacity to three liters, Loba heads with matched camshafts, and of course much bigger than stock TTE950+ turbochargers, which covered with blue carbon engine cover owes adequate to the existing situation, telling BIG BITURBO inscription (full specification of changes in the technical frame). But because Klaus don’t just wanted supercar-like power, the space under the hood also looks great. This is due to RS-Carbon, or de facto RS-Tuning Hungary, carbon details, including the bulkhead wall cover or the entire front panel. And who said that the real performance can not be associated with a clean look?

„Pomimo dużej mocy, a co za tym idzie nieprzeciętnych osiągów, moim ulubionym elementem projektu jest combo hamulców i kół”- opowiada Klaus. Rzeczywiście, rzadko spotykane felgi BBS FI-R o średnicy 20” oprócz walorów estetycznych, zapewniają odpowiednio niską masę (jedna sztuka waży niecałe 8 kilogramów), a w komplecie z ceramicznymi hamulcami z Audi RS6 i R8 oraz pokrytymi niebieskim carbonem zaciskami, tworzą iście zabójczą mieszankę prezencji i ponadprzeciętnej skuteczności. Szczerze przyznam, że to również moja ulubiona część całego projektu, choć ma bardzo silną konkurencję w postaci ekskluzywnie-sportowego wnętrza, wartego auta z najwyższej półki. Przejęte z Porsche 964 RS fotele, kompletna tapicerka z Alcantary i carbonowe dodatki, których jest ponad 70 (!) dbają, by środka jego RS4 nie dało się pomylić z żadnym innym. Większość pokrytych włóknem węglowym elementów ma niebieską barwę, dzięki czemu idealnie pasuje do nowego koloru poszerzonego nadwozia, zwanego Sepang Blue.

„Despite the high power, and thus the outstanding performance, my favorite element of the project is the combo of brakes and wheels”- says Klaus. Indeed, rarely found BBS FI-R wheels with a diameter of 20″ in addition to aesthetic values, provide a low weight (one weight less than 8 kilograms), and complete with ceramic brakes from Audi RS6 and R8 and blue carbon calipers, create a truly deadly mix of presence and above average effectiveness. I honestly admit that this is also my favorite part of the whole project, although it has a very strong competition in the form of an exclusive sports interior, like in the car from the top shelf. The seats taken from the Porsche 964 RS, a complete Alcantara upholstery and carbon accessories, of which there are more than 70 (!) ensures that the center of RS4 can not be mistaken with any other. Most of the elements covered with carbon fiber have a blue color, which makes it ideally suited to the new color of the extended body, called Sepang Blue.

Jak wspomniałem na wstępie, iskrą, która dała temu wszystkiemu początek, był dobrze znany na scenie Golf Mk3, którego Klaus wciąż posiada. Mało tego, aktualnie jest w trakcie jego kompletnej przebudowy: „Wielu ludzi nazywa ten projekt ‘The Green Mamba’. Jego poprzednie wcielenie skończyłem w 2013 roku. Silnik R36 Turbo pozwolił na osiągnięcie aż 723 koni. Później sprzedałem silnik i całe obszyte skórą wnętrze, by przygotować nową wersję. Prace rozpocząłem w ubiegłym roku, tym razem do R36 Turbo dołączy napęd 4Motion, nowy kolor, wnętrze i dużo carbonowych dodatków. Efekt będziecie mogli zobaczyć podczas Wörthersee 2019, co jednocześnie będzie się wiązało z dwudziestoleciem używania przeze mnie tego auta”. Szybkie zapoznanie się z kilkoma interesującymi zdjęciami w telefonie Klausa upewniło nas w przekonaniu, że jedno miejsce w przyszłorocznym wydaniu VOLXZONE mamy już zajęte…

As I mentioned earlier, the spark that gave it all the beginning was well known on the stage Golf Mk3, which Klaus still has. Not only that, he is currently undergoing a complete reconstruction: „Many people call this project 'The Green Mamba’. I finished its previous incarnation in 2013. The R36 Turbo engine allowed to reach as many as 723 horses. Later I sold the engine and the whole leather trimmed interior to prepare the new version. I started the work last year, this time the R36 Turbo will be joined by the 4Motion drive, new color, interior and a lot of carbon additives. You will be able to see the effect during Wörthersee 2019, which will also be associated with the twenty years of my use of this car”. A quick look at some of the interesting photos on Klaus’s phone made us sure that one place in next year’s edition of VOLXZONE is already occupied…

Thomas Killi, twórca czarnego egzemplarza, ma za sobą podobną historię. Przez jego ręce również przewinęło się kilka ciekawych aut, takich jak Polo 86c G40 (pierwszy projekt), Golf Mk3 16V, czy Mk5 R32. W jego rękach także znajduje się użytkowane od wielu lat Corrado VR6 z kompresorem, które powinien kojarzyć każdy szanujący się miłośnik klasycznych VW. Brązowe nadwozie, wyczyszczona komora silnika, skórzana kremowa tapicerka oraz masa chromowanych i polerowanych elementów, bez dwóch zdań plasują ten samochód w pierwszej lidze. Dziś skupimy się jednak na bardziej subtelnym, na pierwszy rzut oka niemal seryjnym RS4, które w rzeczywistości potrafi zawstydzić większość kierowców drogich bolidów.

Thomas Killi, the creator of the black copy, has a similar story behind. Several interesting cars have also passed through his hands, such as Polo 86c G40 (first project), Golf Mk3 16V, or Mk5 R32. His hands also include the Corrado VR6 with a compressor used for many years, which should be known by every self-respecting fan of classic VW. The brown body, cleaned engine compartment, leather upholstery and a mass of chromed and polished elements, without a doubt, places this car in the first division. Today, however, we will focus on a more subtle, at first glance almost stock RS4, which in fact can shame the majority of drivers of expensive cars.

„Kiedy w 2011 roku szukałem dla siebie nowego auta, widoczne na zdjęciach RS4 było jedynym interesującym egzemplarzem. Wystarczyła mi krótka jazda testowa, by zakochać się w nim i podjąć decyzję o zakupie”- wspomina Thomas. Prace ruszyły szybko, wszystkie wymagające tego detale zostały odświeżone lub zastąpione nowymi, a w nadkolach znalazło się miejsce dla świeżych felg. Od tego czasu w aucie Thomasa gościło dziewięć kompletów kół, a ostatni jest identyczny jak ten obecny na aucie Klausa, a więc BBS FI-R 10,5×20”.

„When in 2011 I was looking for a new car for myself, the RS4 shown in the pictures was the only interesting item. All I needed was a short test drive to fall in love with it and make a decision to buy”- Thomas recalls. The works moved quickly, all the details that were demanding it were refreshed or replaced with new ones, and in the wheel arches there was a place for fresh rims. Since then Thomas’s car hosted nine sets of wheels, and the last one is identical to the one present on Klaus’s car, so BBS FI-R 10,5×20″.

Szczęśliwie dla Thomasa, czarne kombi już po zakupie wyróżniało się nieprzeciętną mocą 485 koni, ale już na starcie wiadomo było, że to dopiero początek całej zabawy. „Jako pierwsze pojawiły się wydajniejsze wtryskiwacze, przewidziane na 600-700 koni. Niestety, po ich wymianie pojawiły się pierwsze problemy z silnikiem. Nie poddałem się jednak i postanowiłem dostosować kolejne elementy tak, by móc bez przeszkód podnosić moc”- mówi. Tym razem postawił na kompletną przebudowę jednostki, stąd na liście modyfikacji znalazły się takie pozycje jak kompletny stroker-kit firmy Loba (tak jak w przypadku auta Klausa, zwiększający pojemność do 3 litrów), pokrywa zaworów Loba, większy intercooler, customowy układ wydechowy, czy podwójne sprzęgło Sachs oraz przerobiona skrzynia biegów. Do kompletu dołączyły jeszcze większe wtryskiwacze (850cc), które pomogły w osiągnieciu dokładnie 799,3 KM. I tak jak w przypadku niebieskiego Audi, również tutaj pod maską znajdziemy carbonowe dekoracje. „Budowa silnika stanowiła najtrudniejszą część projektu, ponieważ niemal na każdym etapie pojawiał się kłopot, którego rozwiązanie wymagało wymiany kolejnych elementów”- wspomina Thomas.

Fortunately for Thomas, the black estate wagon after the purchase stood out with an extraordinary power of 485 horses, but it was known at the start that it was just the beginning of all the fun. „The most effective injectors appeared for 600-700 horses. Unfortunately, after their replacement, the first problems with the engine appeared. However, I did not give up and decided to adjust the next elements so that I could raise the power without any obstacles”- he says. This time, he put on a complete reconstruction of the unit, hence the list of modifications included such items as a complete stroker-kit from Loba (as in the case of Klaus, increasing capacity up to 3 liters), Loba valve cover, larger intercooler, custom exhaust system, or Sachs double clutch and reworked gearbox. There were also even larger injectors (850cc), which helped to reach exactly 799.3 KM. And just like in the case of blue Audi, here we can find carbon decorations under the hood. „The construction of the engine was the most difficult part of the project, because almost at every stage there was a problem, the solution of which required the replacement of further elements” – says Thomas.

Najlepsze w tym projekcie jest to, że na pierwszy rzut oka wygląda jak niemal seryjne auto, więc jest to typowy sleeper, którego może zdemaskować tylko wytrawne oko. Jeśli nie liczyć kilku carbonowych dodatków, no i rzecz jasna potężnych ceramicznych hamulców, całość wygląda tak, jak zaprojektowali to specjaliści z Ingolstadt. W kwestii wspomnianych hamulców, z tyłu mamy do czynienia z identycznym jak u Klausa zestawem z Audi R8, z przodu zaś z odrobinę mniejszymi tarczami z modelu S7. To jednak w niczym im nie ujmuje, bo i tak cały komplet wygląda imponująco!

The best in this project is that at first glance it looks like almost a stock car, so it is a typical sleeper, that can only be disclosed with trained eye. If you do not count a few carbon supplements, and of course, powerful ceramic brakes, the whole thing looks like it was designed by specialists from Ingolstadt. In terms of these brakes, at the back we deal with the same as in the Klaus’s car set from the Audi R8, at the front with a bit smaller discs from the S7 model. However, it does not capture them in any way, because the whole set looks impressive!

W środku sytuacja wygląda bardzo podobnie jak na zewnątrz, ponieważ subtelne carbonowe wstawki nie rzucają się nadmiernie w oczy, a kubełkowe fotele i kierownica z RS4 B7 wyglądają tak, jakby były tu od zawsze. Jedyny ‘niepokojący’ akcent stanowi mój ulubiony detal w postaci short-shiftera CAE, nadającego sportowego sznytu.

In the middle the situation looks very much like outside, because the subtle carbon inserts do not stands out too much, and bucket seats and steering wheel from RS4 B7 looks like they have been here forever. The only 'disturbing’ accent is my favorite detail in the form of CAE short-shifter, which gives a sporting touch.

„Na tym etapie mogę uznać, że samochód jest dla mnie idealny. W przyszłości chciałbym jedynie rozwinąć projekt pod względem mocy, ale w tej chwili pracuję nad kolejnym autem, tym razem RS4 B8”- wieńczy Thomas. Pogoń za liczbami jak widać nie ustaje w przypadku obu Panów, ale to bardzo nas cieszy, ponieważ w przyszłości wróży jeszcze więcej takich pięknych bestii, jak te. A to oznacza także więcej plakatów w garażowej Alei Gwiazd…

„At this stage, I can say that the car is perfect for me. In the future I would like only to develop a project in terms of power, but at the moment I am working on another car, this time RS4 B8”- crowns Thomas. Pursuit of the numbers, as you can see, does not cease in the case of both men, but we are very happy because in the future, there will be more such beautiful beasts as these. And that also means more posters on the Avenue of Stars in the garage…

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY