Finest BBQ 2019 by Concrete

Już za moment przekonasz się, że doprowadzenie do ukazania się niniejszej relacji w obecnym wydaniu VOLXZONE nie było łatwe, ale ze wszech miar warte grzechu. Szczególnie, że to swoisty prezent z okazji piątej edycji Finest BBQ…

You will see in a moment that it is not easy to bring this report into the current edition of VOLXZONE, but it is worth the sin. Especially that this is a kind of gift for the fifth edition of Finest BBQ…

Finest BBQ 2019 by Concrete

Pamiętasz pierwsze drukowane wydanie VOLXZONE? No jasne, jak mógłbyś zapomnieć! Najciekawsza historia z tego wydania wiązała się z okładkowym Volkswagenem Caddy Adama Muchy, które stanęło przed naszym obiektywem dosłownie na kilka dni przed wysłaniem magazynu do drukarni. To był istny rollercoaster, presja czasu i odpowiedzialności za jakość tego materiału były ogromne. Pamiętam, że obiecałem sobie wówczas, że nigdy więcej nie porwę się na podobną szkołę życia. Przysłowie „nigdy nie mów nigdy” okazało się prawdziwe szybciej niż się spodziewałem, ponieważ to 'nigdy’ nastąpiło już podczas produkcji VOLXZONE #3. Tym razem, choć zupełnie mimochodem, rękawicę rzuciła nam niemiecka ekipa Concrete Company. W jaki sposób? Już wyjaśniam.

Do you remember the first printed edition of VOLXZONE? Well, how could you forget! The most interesting story from this issue was associated with the cover Volkswagen Caddy from Adam Mucha, which stood in front of our lens literally a few days before sending the magazine to the printing house. It was a real rollercoaster, the time pressure and responsibility for the quality of this material was enormous. I remember that I promised myself that I would never do that again. The proverb „never say never” turned out to be true faster than I expected, because that 'never’ has already occurred during the production of VOLXZONE #3. This time, although quite casually, the German Concrete Company threw a glove. How? Let me explain.

Finest BBQ 2019 by Concrete

Zima to idealny czas na odpoczynek po wyczerpującym sezonie. Jedni spędzają go przed telewizorem, inni czytają książki, a jeszcze inni wybierają sport. My za to, oczywiście poza knuciem kolejnych planów, artykułów i wszelkich innych rzeczy związanych z VXZ, i tak wciąż pozostajemy w tematyce rozrywek związanych z motoryzacją. Tej zimy wiele czasu poświęciłem na nadrabianie zaległości filmowych, chyba wyczerpując ten temat całkowicie. Jedno z video THCNCB szczególnie przykuło moją uwagę: relacja z ubiegłorocznego Finest BBQ (na dokładkę wrażenie spotęgowała produkcja od VWHOME). Rzecz jasna nie była to moja pierwsza styczność z tą imprezą, bynajmniej, ale na pewno okazała się najbardziej uderzająca, ponieważ decyzja o udziale w edycji 2019 zapadła natychmiast, nieodwołalnie i bezapelacyjnie. Od razu skontaktowałem się z Jonasem Meyerem, jednym z Organizatorów (który od kilku lat wraz z przyjaciółmi odwiedza nas w Polsce podczas imprez Wolfsgruppe), by dopytać o szczegóły. A kiedy wszystko było już jasne, został do rozwiązania jeden problem: termin. W grę wchodziły dwie możliwości, przy czym jedna wykluczyłaby możliwość zrelacjonowania imprezy w tym numerze, ponieważ odbyłaby się o tydzień za późno, więc albo numer byłby już w drukarni, albo z kolei nie mógłby być wydrukowany na czas naszego obchodzonego w Żerkowie dziesięciolecia. Na szczęście finalnie wszystko udało się idealnie dograć, więc nie tylko jako pierwsi spoza grona Organizatorów poznaliśmy dokładną datę, ale można wręcz powiedzieć, że została on dostosowana do naszych potrzeb! To się nazywa mieć szczęście!

Winter is the perfect time to rest after an exhausting season. Some spend it in front of the TV, others read books, and still others choose sport. We, of course, apart from making next plans, articles and all other things related to VXZ, still remain in the subject of entertainment related to motorization. This winter I spent a lot of time on catching up with the movies, probably exhausting this topic completely. One of the THCNCB video caught my attention especially: the report from the last year’s Finest BBQ (the production from VWHOME added to the impression). Of course, this was not my first contact with this event, but it certainly turned out to be the most striking, because the decision to participate in the 2019 edition was made immediately, irrevocably and decisively. Immediately I contacted Jonas Meyer, one of the organizers (who for several years together with friends visited us in Poland during Wolfsgruppe events) to find out the details. And when everything was clear, one problem was solved: the date. There were two options, one would rule out the possibility of reporting the event in this issue, because it would take place a week too late, so either the number would already be in the printing house, or in turn could not be printed for the duration of our decade celebrated in Żerków. Fortunately, in the end everything was perfectly done, so not only were we the first to know the date apart of the organizers, but you can even say that it was adapted to our needs! It’s called to be lucky!

Finest BBQ 2019 by Concrete

Gdzie zatem wspomniane przeze mnie wcześniej wyzwanie? Dokładnie w tym miejscu. Termin imprezy: 15 czerwca; data powrotu z oddalonego o ponad 700 kilometrów od Gdańska Peine: 16 czerwca; deadline oddania gotowego magazynu do drukarni: 17 czerwca. Jakieś pytania? Mimo iż całe przedsięwzięcie związane z publikacją materiału w tym wydaniu było ryzykowne i stresujące (przecież w niecałą dobę po powrocie trzeba było nie tylko odpocząć po podróży, ale napisać tekst, obrobić zdjęcia i złożyć je w całość), ani przez ułamek sekundy nie żałowaliśmy podjętej decyzji.

So, where is the challenge I mentioned earlier? Exactly here. The date of the event: June 15th; date of return from Gdańsk, which is more than 700 kilometers away from Peine: June 16th; deadline for handing over the finished magazine to the printing house: June 17th. Any questions? Although the whole project related to the publication the material in this issue was risky and stressful (after less than a day after returning you had to not only rest after the trip, but write a text, make pictures and put them together), but for a fraction of a second we did not regret our decision.

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Miejscem spotkania jest na pozór zwyczajny leśny parking, położony kilka kroków od niewielkiego jeziora Eixer See. Już pierwszy rzut oka na jego główną część wystarczył, by poczuć magię, którą tak dobrze oddały mi wspomniane wcześniej filmy. Załoga Concrete ponownie zadbała o najdrobniejsze szczegóły, począwszy od doskonałej grafiki zlotowej, aż po wygląd stoiska z gadżetami. Otoczka, klimat, ludzie- to wszystko złożyło się na absolutnie genialną całość.

The place of the meeting is a seemingly ordinary forest car park, located a few steps from the small lake Eixer See. The first glance at its main part was enough to feel the magic that the previously mentioned videos gave me so well. The Concrete crew again took care of the smallest details, ranging from excellent graphics to the appearance of the gadget stand. Climate, people – all this contributed to an absolutely genius whole.

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

By móc wziąć udział w imprezie należy otrzymać zaproszenie, które wysyłane jest pocztą w formie papierowej, w bardzo eleganckiej oprawie. To pierwsze, co buduje niezwykłą atmosferę wokół wydarzenia, i to na długo przed nim. Już na miejscu dbają o to raczej niecodzienne rozwiązania, takie jak zaaranżowana na wnętrze pokoju ścianka, na przeciw której stoi… stary fotoradar, który robi nam zdjęcia! Po drugiej stronie dekoracji zorganizowano miejsce do zbierania podpisów uczestników, a nad całym terenem rozwieszono lampki, które po zmroku nadały niepowtarzalnego klimatu. Na każdego zlotowicza czeka całkowicie darmowy catering, który obejmuje zimne napoje (zarówno te bez, jak i z alkoholem), różnorodne potrawy z grilla, a nawet przepyszne sałatki i domowej roboty ciasto. Finest BBQ jest chyba najmniej komercyjną imprezą, z jaką miałem do czynienia. Tutaj nazwa idealnie licuje z rzeczywistością, to po prostu zorganizowany dla przyjaciół grill, na którym wszyscy bawią się w atmosferze relaksu i przy dobrej muzyce, ot rodzinna sielanka.

To be able to take part in the event, you must receive an invitation, which is sent by mail in a very elegant envelope. It’s the first thing that builds an unique atmosphere around the event, and it’s long before it. Already on the spot, rather unusual solutions, such as a wall arranged like on the inside of the room, against which there is… an old speed-camera, which takes pictures of us! On the other side of the decoration, there was a place to collect the signatures of participants, and over the entire area hung lamps, which after dark gave a unique atmosphere. There is absolutely free catering for everyone at the event, which includes cold drinks (both without and with alcohol), various grilled dishes, and even a delicious salad and homemade cakes. Finest BBQ is probably the least commercial event with which I had to deal. Here, the name blends perfectly with reality, it is simply a barbeque organized for friends, where everyone plays in an atmosphere of relaxation and with good music, just a family idyll.

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Takie podejście mogłoby sugerować, że auta nie są na Finest BBQ sprawą istotną i w pewnym sensie tak jest, lecz mimo to trudno wymarzyć sobie wyższy poziom projektów. Prym wiodą klasyki, szczególnie Golfy Mk1 i rodzina Aircooled, które są tak doskonałe, że aż trudno je wystarczająco obrazowo opisać. Serio! Bardzo miło, że na tak kameralnej imprezie nie brakuje także rzadziej spotykanych aut, jak VW Scirocco, Derby, czy Audi 100 C1. Chociaż grupa VAG dominuje, zlot otwarty jest na wszystkie marki, są więc godne podziwu egzemplarze Mercedesa, BMW, czy Porsche. Nas chyba najbardziej zaskoczyła liczba świetnych 944, ale o samochodach, jak zwykle, najlepiej opowiedzą nasze zdjęcia, choć z drugiej strony prawda jest taka, że nawet najlepsze ujęcia i tak nie są w stanie oddać genialnej atmosfery, jaka tu panuje. To trzeba poczuć na własnej skórze!

Such an approach could suggest that the cars are not important on Finest BBQ, and in a way it is, but it is difficult to imagine a higher level of projects. The leaders are the classics, especially Mk1 Golfs and the Aircooled family, which are so perfect that it is difficult to describe them sufficiently vividly. Seriously! It is very nice that there is also a shortage of rare cars such as VW Scirocco, Derby or Audi 100 C1. Although the VAG group dominates, the event is open to all brands, so there are admirable specimens of Mercedes, BMW or Porsche. We think the most surprised were the number of great 944, but about the cars, as usual, it is the best to see our photos, but on the other hand the truth is that even the best shots are not able to reflect the brilliant atmosphere that prevails here. You must feel it on your own skin!

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

Finest BBQ 2019 by Concrete

W Peine nie zabrakło kilku polskich akcentów, co zawsze miło widzieć na zagranicznych imprezach. Oprócz naszej obecności warto odnotować wizytę reprezentującego Wolfsgruppe Przemo Brzozowskiego, oraz Łukasza vel Speed, który reprezentował nasz kraj swoim nieskazitelnym Rallye (no i sobą oczywiście). Każdy kierowca przekraczający bramę zlotu dostał za to limitowany Finest Ceramic Detailer od Shiny Garage, którego kolor, zapach i etykieta zostały stworzone specjalnie z myślą o Finest BBQ (to jedna z pięciu imprez, jakie marka obsłuży w ten sposób w tym roku).

There were several Polish accents in Peine, which is always nice to see at foreign events. In addition to our presence, it is worth noting the visit of Przemo Brzozowski from Wolfsgruppe, and Łukasz vel Speed, who represented our country with his impeccable Rallye (and of course himself). Each driver crossing the gate of the event got a limited Finest Ceramic Detailer from Shiny Garage, whose color, fragrance and label were created especially for Finest BBQ (it is one of the five events the brand will handle this year).

Finest BBQ 2019 by Concrete

Nasze wspólne wyzwanie szczęśliwie zakończyło się sukcesem, a już na pewno sukcesem (i to wielkim) zakończyła się piąta edycja Finest BBQ. Bez cienia wątpliwości wpisuję tę pozycję na listę moich ulubionych zlotów całej minionej na 'zabawie’ z VOLXZONE dekady. Pozostaje jedynie czekać na termin edycji 2020 i już rezerwować miejsca noclegowe. To prawdopodobnie najlepszy grill na całym świecie!

Our common challenge ended successfully, and certainly the fifth edition of Finest BBQ has already been a success (and a great one). Without a shadow of a doubt, I enter this item on the list of my favorite shows of the entire fun decade with VOLXZONE. All that remains is to wait for the 2020 edition and reserve accommodation. It’s probably the best BBQ in the world!

ShinyGarageBaner0

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY