Stage One – VL Crew Event

Z czego słynie Łowicz? Jak dotąd głównie z dżemu i jednego z zaledwie trzech trójkątnych rynków w Europie. Dzięki Stage One taki stan rzeczy ma okazję się zmienić.

What is Łowicz famous for? So far mainly from jam and one of only three triangular town 'squares’ in Europe. Thanks to Stage One, this could be changed.

Stage One - VL Crew Event

Ekipa VAG Łowicz ma już na koncie kilka epizodów związanych z organizacją imprez. W latach 2014 i 2015 również w Łowiczu panie i panowie z VL Crew podjęli się tego niełatwego bądź co bądź zadania, zresztą z bardzo pozytywnym skutkiem. Po kilkuletniej przerwie przyjaciele doszli do wniosku, że być może warto pokusić się o reaktywację idei, choć po drodze pojawiły się też pewne wątpliwości- wszak organizacja tego typu wydarzenia to nie przysłowiowa bułka z masłem, a cała logistyka i przygotowania wiążą się z wieloma miesiącami wytężonej pracy. Finalnie, jak widać, pasja pokonała wszelkie przeciwności i głosy rozsądku, dzięki czemu w połowie sierpnia mieliśmy sposobność bawienia się na wyjątkowej imprezie w wyjątkowym miejscu.

The VAG Łowicz team has already completed several episodes related to the organization of events. In 2014 and 2015, also in Łowicz, ladies and gentlemen from VL Crew undertook this difficult task, after all, with very positive results. After a break of several years, the friends came to the conclusion that it might be worth trying to reactivate the idea, although along the way there were also some doubts – after all, the organization of this type of event is not a proverbial piece of cake, and all logistics and preparation involves many months of hard work work. Finally, as you can see, the passion overcame all adversities and voices of reason, thanks to which in mid-August we had the opportunity to party at a special event in a unique place.

Stage One - VL Crew Event

Nie trzeba być wybitnym śledczym krajowej sceny tuningowej by zauważyć, że wysyp wszelkiej maści eventów motoryzacyjnych trwa w najlepsze, przy czym dziewięćdziesiąt procent z nich otwarta jest na samochody wszystkich marek. Nie inaczej jest i ze Stage One – bo taką właśnie nazwę otrzymała ostatnia edycja imprezy. Spośród dziesiątek, a może i setek organizowanych w sezonie zlotów niezmiernie trudno wyróżnić się czymś oryginalnym, a taki cel przyświecał całemu VL Crew. Dlatego właśnie Organizatorzy postawili na niecodzienne posunięcie, lokując imprezę na trójkątnym rynku w Łowiczu, który to stanowił najciekawszą część programu, będąc jednym z trzech takich miejsc w całej Europie. Niepowtarzalny klimat zabytkowych kamienic, urokliwej fontanny i bliskość punktów gastronomicznych stworzyły idealną bazę. Ale to oczywiście nie jedyne zalety Stage One 2019, bo sama lokalizacja nie wystarczy, by opis zlotu znalazł się na łamach VOLXZONE.

You do not have to be an outstanding investigator of the domestic tuning scene to notice that the flood of all sorts of automotive events continues at its best, with ninety percent of them open to cars of all brands. It is no different from Stage One – because this is the name the last edition of the event. From dozens or even hundreds of shows organized in the season, it is extremely difficult to stand out with something original, and this was the goal of the entire VL Crew. That is why the Organizers decided on an unusual move, placing the event on the triangular town 'square’ in Łowicz, which was the most interesting part of the program, being one of three such places throughout Europe. The unique atmosphere of historic tenement houses, a charming fountain and proximity to gastronomic points have created an ideal base. But these are obviously not the only advantages of Stage One 2019, because the location alone is not enough to describe the event in VOLXZONE.

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Impreza wyróżniła się kameralnym charakterem, ale taki właśnie najbardziej lubimy- spokojnie, chilloutowo, bez parcia na wielkie show. O rodzinnym charakterze świadczy stosunkowo niewielka frekwencja, licząca dokładnie 80 samochodów- ale za to jakich! Trzeba przyznać otwarcie, że jak na tak niewielki zlot, poziom projektów okazał się naprawdę bardzo wysoki. Na Stage One można było zobaczyć wszystko- od klasyki, po najświeższe konstrukcje, od zmian w stylu Cult, po customowe przeróbki i dokładnie wszystko pomiędzy tymi dwiema szkołami. Przekrój marek także okazał się duży. Rzecz jasna prym niezawodnie wiodła grupa VAG, ale nie zabrakło też BMW, Fiatów, Peugeotów, czy nawet Jaguara. I co najważniejsze, wszystkie te wozy zasługiwały na uznanie zarówno ze względu na gust właściciela, jak i jakość wykonanych prac. Dla nas największe gwiazdy to granatowe Audi 100 C1 Bartosza Sobani, dopieszczony w każdym detalu Golf Mk5 Piotra Marszałka i równie mocno dopracowane żółte Polo 6n2.

The event was distinguished by its intimate character, but this is what we like the most – calmly, chilloutly, without pushing for a big show. The family character is evidenced by the relatively low turnout, exactly 80 cars – but how good ones! I have to admit openly that for such a small event, the level of projects turned out to be very high. At Stage One you could see everything – from classics, to the latest constructions, from changes in the Cult style, to custom modifications and exactly everything between the two schools. The cross-section of brands also turned out to be large. Of course, the VAG group led the way reliably, but there were also BMW, Fiats, Peugeots and even Jaguar. And most importantly, all these cars deserved recognition both because of the owner’s taste and the quality of the work done. For us, the biggest stars are Bartosz Sobani’s navy Audi 100 C1, Piotr Marszałek’s Golf Mk5 and yellow Polo 6n2.

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Po głównej części zlotu przyszła pora na after party, które odbyło się na dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury. Tu panowała typowa zlotowa sielanka na trawie. Jednak największym zaskoczeniem był zestaw wjazdowy dla każdego uczestnika, który zawierał gadżety wykonane w typowo łowickim stylu. W skład takiego kompletu oprócz tradycyjnych drobiazgów jak smycze, wchodziły nawet… skarpetki! Mi trafiły się z wyhaftowanym Volkswagenem T1, więc o lepszą pamiątkę naprawdę trudno! Uczestnicy mogli też skorzystać z licznych sesji zdjęciowych, zaś laureaci nagród TOP 7 z automatu wzięli udział w oficjalnym klipie zlotowym, którego premiera prawdopodobnie odbędzie się w kinie w Łowiczu. Mała rzecz, a cieszy.

After the main part of the meeting came the time for the after party, which took place in the courtyard of the Łowicki Cultural Center. There was a typical golden idyll on the grass. However, the biggest surprise was the entry kit for each participant, which contained gadgets made in a typical Łowicz style. In addition to traditional trinkets such as lanyards, the set even included… socks! I came across an embroidered Volkswagen T1, so it’s hard to get a better souvenir! Participants could also take advantage of numerous photoshoots, while the winners of the TOP 7 awards took part in the official videoclip, which premiere will probably take place in the cinema in Łowicz. A small thing, but how cool.

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Stage One - VL Crew Event

Choć w ciągu ostatnich dwóch lat dość znacząco zmniejszyliśmy częstotliwość naszych zlotowych wojaży bardzo się cieszymy, że można uczestniczyć w wydarzeniach takich jak Stage One od VL Crew. Jakość organizacji, samochodów i doboru miejsca świadczą o tej imprezie najlepiej, dlatego jeśli tylko Organizatorzy zdecydują się kontynuować swoje dzieło w roku 2020, zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia Łowicza. Nie tylko dla genialnych haftowanych skarpetek!

Although in the last two years we have significantly reduced the frequency of our journeys, we are very happy that you can participate in events such as Stage One from VL Crew. The quality of organization, cars and the choice of place testify to this event best, so if only the Organizers decide to continue their work in 2020, we strongly encourage you to visit Łowicz. Not just for brilliant embroidered socks!

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY