Dare to be rare

Silnik R36, nieskazitelny lakier, chromowane BBS RS, pełna tapicerka ze skóry i Alcantary Porsche, fotele Recaro CS- Corrado Piotra Gradzewicza to absolutny majstersztyk. Trudno w to uwierzyć, ale to jego pierwszy projekt…

The R36 engine, immaculate paint, chromed BBS RS, full leather and Alcantara upholstery from Porsche, Recaro CS seats- Corrado by Piotr Gradzewicz is an absolute masterpiece. It’s hard to believe, but it’s his first project…

Pozwól, że tym razem zacznę od pytania: czy pamiętasz swój pierwszy projekt? Na pewno, przecież nikt go nie zapomina. Jeśli miałeś trochę szczęścia, mogło to być fajne, dobrze wspominane auto, ale jeśli twoja sytuacja była cokolwiek podobna do większości z nas, cóż, raczej nie ma o czym mówić. Pamiętam, jak jeszcze studiując jeździłem kupionym na 18 urodziny za ostatnie oszczędności Golfem Mk2 1.3, w którym poza naprawdę dobrym stanem nie było nic godnego uwagi. Kiedy założyłem do niego elektryczne fotele Recaro (de facto stanowiące jedyny interesujący element ‘projektu’, resztę przemilczmy), czułem się jak gość. Mówiąc krótko, moje poczynania nie mogą w żadnym stopniu równać się z tym, z czym mamy do czynienia w opisywanej dzisiaj historii.

Let me start this time with the question: do you remember your first project? For sure, nobody ever forgets it. If you were lucky, it could have been a nice, well-remembered car, but if your situation was anything like most of us, well, there’s nothing to talk about. I remember when I was student I was riding Golf Mk2 1.3 that I bought for my 18th birthday for the last savings, in which there was nothing noteworthy apart from a really good condition. When I put in the Recaro electric seats (de facto constituting the only interesting element of the 'project’, leave the rest silent), I felt like a boss. In short, my actions can not compare at all with what we are dealing with in today’s history.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Posiadanie Corrado jako pierwszego projektu samo w sobie zasługuje na uwagę, bo wyjściowo nie jest to najbardziej przyjazny młodemu kierowcy model. Problem w tym, że zaporowa cena nowego ‘Porsche dla ludu’, jak niektórzy je nazywali, skutecznie odstraszała potencjalnych klientów, przez co samochód nie odniósł spektakularnego sukcesu rynkowego, utrzymując produkcję na poziomie niecałych 100.000 egzemplarzy. To w porównaniu do 500.000 sztuk Scirocco Mk1 i 300.000 Mk2 wypada dość mizernie. Później, gdy używane Corrado stały się bardziej dostępne, szczególnie wyposażone w mocniejsze jednostki napędowe egzemplarze hurtowo trafiały w ręce mniej lub bardziej (zazwyczaj mniej) doświadczonych domorosłych tunerów, co zakończyło się szybkim zgonem większości z nich. Dzisiaj historia zatacza koło, bo dobrze utrzymane auta szybko zyskują na wartości, a dostępność naprawdę godnych swojej ceny egzemplarzy jest bardzo znikoma.

Owning Corrado as the first project deserves attention, because at the beginning it is not the most friendly model for the young driver. The problem is that the prohibitive price of the new 'Porsche for the People’, as some have called it, effectively deterred potential customers, making the car not a spectacular market success, maintaining production of less than 100,000 copies. This compared to the 500,000 Scirocco Mk1 and 300,000 Mk2 looks quite poorly. Later, when the used Corrado became more accessible, especially equipped with more powerful engines, the copies were delivered in the hands of more or less (usually less) experienced home-made tuners, which resulted in the rapid death of most of them. Today, history is circling, because well-maintained cars are rapidly gaining in value, and the availability of really dignified copies is very small.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Powód, dla którego Corrado jest znacznie mniej popularne niż wszechobecny Golf, jest jeszcze jeden. Ten model jest stosunkowo niełatwy i bardzo drogi w restauracji. Tym bardziej Piotr, znany na polskiej scenie jako ‘Rdzewek’, zasługuje na słowa uznania: Corrado to jego pierwszy projekt! „No chyba, że liczyć wcześniejszego Fiata Uno z ręcznie namalowanymi na karoserii pasami”- śmieje się- „Co prawda przed Corrado miałem jeszcze lekko przerobione Audi A4 b7, jednak to był zwykły daily car”. Dzięki felgom z Bentleya, czy dużym hamulcom Porsche (Audi opisywaliśmy w VOLXZONE e-zine 19), w swoim czasie było to jedno z najładniejszych A4 w kraju, ale rzeczywiście był to bardziej samochód do codziennych zadań specjalnych, niż pełnoprawny projekt.

The reason why Corrado is much less popular than the ubiquitous Golf is one more. This model is relatively difficult and very expensive to restore. All the more Piotr, known on the Polish scene as 'Rdzewek’, deserves a word of appreciation: Corrado is his first project! „Well, unless you count earlier Fiat Uno with hand-painted stripes”- he laughs- „I had also slightly tuned Audi A4 b7 before Corrado, but it was just a daily car.” Thanks to Bentley wheels, or large Porsche brakes (Audi described in VOLXZONE e-zine 19), in its time it was one of the prettiest A4 in the country, but actually it was more a car for everyday special tasks than a full-fledged project.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Miłość Piotra do samochodów grupy VAG zaczęła się od marzenia o czarnym Golfie Mk3 GTI i właśnie takiego auta, zamiennie z Jettą A2, szukał na bazę projektu. Ale na liście kandydatów znajdowała się jeszcze jedna pozycja: „Od zawsze podobały mi się wszelkie Corrado VR6. Wystarczy że wspomnę legendarny egzemplarz ‘Mychy’ [VOLXZONE e-zine 3] czy ‘Conrada’. I tak w pełni świadomie [na pewno?] w grudniu 2011 roku kupiłem swoje własne Corrado. Pojechałem po nie do Warszawy, było to oryginalne G60 po liftingu. Auto kilka lat stało bez przeglądu i ubezpieczenia w warsztacie kierowcy rajdowego z lat 70., który odrestaurowywał przedwojenne samochody. Niestety nie pamiętam już jego nazwiska, ale ciągle mam przed oczami bardzo amerykański klimat tego miejsca. Wymarzonym nabytkiem wracałem do domu w śniegu, na łysych letnich oponach, bez działających kierunkowskazów i wycieraczek”- dziś z uśmiechem wspomina Piotr, ale jestem pewien, że w tamtym czasie podróż musiała być co najmniej stresująca.

Piotr’s love for the VAG group cars began with the dream of the Black Golf Mk3 GTI and he was looking for such a car, interchangeably with Jeta A2, for the project base. But on the list of candidates there was one more item: „I have always liked every Corrado VR6. All I need to do is mention the legendary copy made by 'Mycha’ [VOLXZONE e-zine 3] or 'Conrad’. And so in full consciousness [for sure?] In December 2011 I bought my own Corrado. I went to Warsaw for it, it was the original facelifted G60. The car has been standing without technical inspection and insurance for a few years in a rally driver’s workshop from the 1970s, which restored pre-war cars. Unfortunately, I do not remember his name anymore, but I still in front of my eyes I have a very American atmosphere of this place. I came back home in the snow, on bald summer tires, without working indicators and wipers”- Piotr remembers with a smile, but I am sure that at that time the trip must have been stressful.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Niestety szybko okazało się, że nie były to jedyne problemy. Szwankująca elektryka i słabo działające hamulce dopiero zapowiadały prawdziwą (choć właściwie spodziewaną) katastrofę: pół roku po zakupie żywot słynnej sprężarka G60 dobiegł końca. „Nie wiedziałem co robić dalej. W 2012 roku wyremontowałem zawieszenie i poprawiłem pozostałe mankamenty, ale ogólnie rzecz biorąc nie miałem żadnego konkretnego planu”- ujawnia Piotr. Przyczyną nieoczekiwanego zwrotu akcji okazał się przypadkowy zakup kompletnego swapu 3.6 FSI z Passata R36. „Przy niedziałającym G60 takie rozwiązanie wydawało mi się najsensowniejsze. W tamtym czasie nie było w Polsce zbyt wielu projektów z tym silnikiem, podjąłem więc decyzję o budowie bezkompromisowego, wysokiej jakości auta, które będzie łączyć klasyczny wygląd z nowoczesnością. Niestety, bardzo wiele osób miało mi za złe, że swapem zniszczyłem taki model. Ale wszyscy ci ludzie nie wiedzą, że samochód wcale nie był tak dobry, jak się to mogło na pierwszy rzut oka wydawać”- wyjaśnia.

Unfortunately, it soon turned out that these were not the only problems. The shattering electrics and poorly functioning brakes were just announcing a real (though actually expected) disaster: half a year after purchasing the life of the famous G60 compressor came to an end. „I did not know what to do next. In 2012, I renovated the suspension and corrected the remaining shortcomings, but in general I did not have any specific plan”- reveals Piotr. The reason for the unexpected share return was the random purchase of a complete 3.6 FSI swap from the Passat R36. „With the G60 down, this seemed to me the most sense. At that time, there were not many projects in Poland with this engine, so I made the decision to build an uncompromising, high-quality car, which will combine classic look with modernity. Unfortunately, a lot of people took it for granted that I ruined the legendary model with a swap. But all these people do not know that the car was not as good as it seemed at first glance”- he explains.

Na szczęście Piotrek nie należy do osób, które przejmują się zdaniem innych, więc wkrótce nowy motor znalazł się pod maską Corrado. W wykonaniu niełatwej konwersji pomogła znana firma Genowefa Garage, która zajęła się także podłączeniem instalacji elektrycznej. W tym czasie Piotr dołożył do auta gwintowane zawieszenie Koni i szerokie obręcze BBS RS i przez jakiś czas po prostu cieszył się autem, zdobywając przy okazji kilka zlotowych wyróżnień.

Luckily, Piotrek does not belong to people who care about others, so soon the new motor was under the hood of Corrado. The well-known Genowefa Garage company helped in the implementation of not-easy conversion, which also dealt with connecting the electrical system. At that time, Piotr added to the car a coilover Koni suspension and wide BBS RS rims, and for some time he just enjoyed the car, winning a few awards at some shows.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

W ten sposób, małymi krokami projekt mógłby się rozwijać dalej aż po dziś dzień. Mógłby, ale dla Piotrka takie rozwiązanie byłoby zbyt proste. Po jednym sezonie naszła go mocna refleksja. „Postanowiłem kompleksowo podejść do tematu budowy projektu, zakonserwować podwozie, polakierować karoserię i wymienić wszystko, co potrzeba”. Niesamowite jest to, że oprócz samego malowania, Piotr właściwie wszystkie prace wykonał samodzielnie, jedynie przy pomocy kolegów (Piotrek, teraz Twoja kolej na szlifowanie nadwozia w moim aucie!), w co naprawdę trudno uwierzyć, patrząc na jakość budowy. „Właśnie te godziny szlifowania i zmęczenie, jakie mu towarzyszyło, uważam za najtrudniejszy etap. Pracowałem w każde wolne popołudnie, każdy weekend po 10-12 godzin. Łącznie poświęciłem na budowę około 800 godzin”- mówi. Żeby skrócić twoje obliczenia wyjaśnię, że projekt powstał w jedną zimę i ukończony właściwie w ostatniej chwili, w maju 2013 roku zadebiutował w Austrii podczas kultowego Wörthersee. Imponujące, prawda?

In this way, the project could be developed in small steps to this day. It could, but for Piotr, such a solution would be too simple. After one season, he was strongly reflective. „I decided to comprehensively approach the subject of building the project, preserve the chassis, coat the bodywork and replace everything that is needed”. It’s amazing that apart from painting, Piotr did all the work himself, only with the help of his friends (Piotrek, now it’s your turn to polish the body in my car!), which is really hard to believe when you look at the quality of construction. “I consider these grinding hours and the fatigue that accompanied him to be the most difficult stage. I worked every free afternoon, every weekend after 10-12 hours. Altogether, I spent about 800 hours to build”- he says. To shorten your calculations, I will explain that the project was made in one winter and finished properly at the last minute, in May 2013 it debuted in Austria during the iconic Wörthersee. Impressive, right?

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Zlotowicze bardzo docenili pracę Piotra i nie ma w tym nic dziwnego. Utrzymane w większości w fabrycznej specyfikacji nadwozie pokrył nieskazitelny, gładki jak lustro czerwony lakier, a umieszczone w wygładzonej komorze R36 nie tylko doskonale wygląda, ale także niebiańsko brzmi. „Silnik został wypiaskowany i pomalowany, podobnie jak zawieszenie i całe podwozie. Każdą śrubkę czy podkładkę ocynkowałem lub pochromowałem, a pozostałe możliwe do zakupu detale wymieniłem na nowe. Fajny smaczek stanowi wykonana na zamówienie, schowana pod pasem przednim chłodnica i dodatkowa chłodnica oleju, która również została ukryta”- opowiada Piotr. Upgrade hamulców obejmuje kompletny tylny zestaw z Golfa Mk4 i przednie czterotłoczkowe zaciski z Porsche oraz 312-milimetrowe tarcze. Wszystko to kryje się za ponadczasowymi felgami BBS RS (w sezonie 2013 ze złotymi, pasującymi do koloru kolektora ssącego rotorami, obecnie w całości chromowanymi) w nietuzinkowej specyfikacji. „Koła są spasowane jak w żadnym innym Corrado. Średnica 17” i szerokości 9” i 9,5” są raczej pospolite, za to fakt, że zarówno z przodu, jak i z tyłu ranty mają 2,5” szerokości, a felgi udało się założyć bez żadnych dystansów, jest już mniej oczywisty. Operacja wymagała między innymi zwężenia i wzmocnienia tylnej belki”- tłumaczy Piotr.

People greatly appreciated Piotr’s work and there is nothing strange about it. Maintained in most of the factory specification, the body has been covered with a pristine, mirror-smooth red varnish, and placed in a smoothed R36 chamber not only looks great, but also sounds heavenly. „The engine has been sanded and painted, just like the suspension and the entire chassis. I have galvanized or calibrated each screw or washer, and replaced the remaining items that I could purchase with new ones. A nice batch is made to order, a cooler hidden under the front belt and an additional oil cooler, which has also been hidden, „says Piotr. Upgrade brakes include a complete rear set with Golf Mk4 and front four-piston calipers with Porsche and 312-millimeter discs. All this is behind the timeless BBS RS rims (in the 2013 season with gold, matching suction collector with rotors, now completely chromed) in an unparalleled specification. „The wheels are folded like no other Corrado. The diameter of 17″ and the width of 9″ and 9.5″ are rather common, but the fact that both the front and back are 2.5″ wide and the rims have been set up without any distance, is less obvious. The operation required, among other things, narrowing and strengthening the rear beam”- explains Piotr.

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Utrzymany w klimacie OEM+ wygląd zewnętrzny robi wrażenie, ale prawdziwym dopełnieniem tego projektu jest wnętrze, które bardziej kojarzy się z bajońsko drogim supersamochodem, niż Volkswagenem z lat 90. Centralne miejsce zajmują kubełkowe fotele Recaro CS i aluminiowy roll-bar Wiechers. „Do tego dołączyła obszyta skórą i Alcantarą z Porsche tapicerka, wykonana w firmie Sitzcar z Czeladzi, która zrobiła naprawdę niesamowitą robotę”- podsumowuje Piotrek. Na papierze ten opis nie robi może piorunującego wrażenia, ale jedno spojrzenie na zdjęcia wystarczy, by dosłownie zaniemówić: tapicer obszył dosłownie wszystko, od foteli, deski rozdzielczej, boczków drzwiowych i zabudowy bagażnika poczynając, a na podsufitce, słupkach, tylnej półce i całej podłodze (!) kończąc. Jakby tego było mało, o wykończenie detali zadbali specjaliści z Carsdream.com, pokrywając elementy foteli i boczków drzwiowych, a nawet cały tunel środkowy carbonem. Mówiłem już o podobieństwie przestrzeni pasażerskiej do wnętrz topowych aut sportowych?

The exterior looks impressive in an OEM + atmosphere, but the real complement to this design is the interior that is more associated with a bajońsko expensive supercar than Volkswagen from the 90s. The central place is occupied by Recaro CS bucket seats and Wiechers aluminum roll-bar. „She also joined with leather trimmed and Alcantara Porsche upholstery, made at Sitzcar from Czeladź, which did a really amazing job” – sums up Piotrek. On paper, this description does not make a staggering impression, but one look at photos is enough to literally make you feel ashamed: the upholstery literally peeled everything from the armchairs, dashboard, door panels and the luggage compartment, to the headlining, pillars, back shelf and entire floor (!) ending. As if that was not enough, specialists from Carsdream.com took care of finishing details, covering elements of armchairs and door panels, and even the entire central tunnel with carbon. I have already talked about the similarity of the passenger space to the interiors of top sports cars?

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

Tym, co odróżnia dobre projekty od doskonałych, zawsze są detale. A o te Piotrek zadbał z wyjątkową starannością. Przykłady? Carbonowe podszybie, zmniejszona kierownica w oryginalnym kształcie, zewnętrzne klamki bez zamków, nowe szyby, uszczelki i inne drobne elementy- przykłady można wymieniać niemal w nieskończoność.

What distinguishes good projects from perfect ones are always details. And Piotrek took care of these really good. Examples? Carbon scuttle panel, smaller steering wheel in the original shape, external handles without locks, new windows, gaskets and other small items- examples can be listed almost infinitely.

Po przeczytaniu tej historii z pewnością nasuwa ci się pytanie dlaczego, szczególnie pomimo wieloletniej znajomości z Rdzewkiem, dopiero teraz opisujemy jeden z czołowych polskich projektów. Zgadłem? Otóż odpowiedź jest dosyć banalna: Piotr jest po prostu bardzo zapracowanym człowiekiem, który budowanie samochodów traktuje jako hobby i nie dba o medialną otoczkę. „Dla mnie to wielka pasja, która sprawia mi niesamowitą satysfakcję. Dzięki niej poznałem mnóstwo świetnych osób, z częścią z nich łączy nas dzisiaj coś ważniejszego, niż miłość do samochodów”- wyjaśnia. Chociaż ze względów zawodowych Piotrek ma ograniczone możliwości wyjazdów na zloty, w wolnym czasie po prostu wsiada do Corrado i z uśmiechem na twarzy udaje się na bezstresową przejażdżkę. To dla niego największa radość, oczywiście obok budowania niesamowitych aut. A skoro już o tym mowa, w nadchodzącym sezonie do kolekcji Piotrka dołączy będące na ukończeniu Audi RS4 b5 sedan i Golf Rallye. A w kącie garażu na swoją kolej czeka już Caddy Mk1…

After reading this story, you are probably asking why, especially despite many years of relationship with Rdzewek, we are describing one of the leading Polish projects now. I guessed? Well, the answer is quite trivial: Piotr is simply a very busy man who treats building cars as a hobby and does not care about the media envelope. „For me it’s a great passion that gives me incredible satisfaction. Thanks to it I met a lot of great people, with some of them today we have something more important than love for cars”- he explains. Although due to professional reasons Piotrek has limited opportunities for trips to the shows, in his free time he simply gets into Corrado and with a smile on his face goes for a stress-free ride. It is the greatest joy for him, of course, next to building amazing cars. And for that matter, in the upcoming season Piotrek will be joined by the Audi RS4 b5 sedan and the Golf Rallye that are being completed. And in the corner of the garage Caddy Mk1 is waiting for its turn…

ShinyGarageBaner0

VW Corrado R36 BBS Recaro Porsche

PEŁNA GALERIA | FULL GALLERY